TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Katip Çelebi - Newton Fonu, TÜBİTAK - InnovateUK Sanayi
İşbirliği Çağrısı Çevrimiçi Ortak Bulma Etkinliği Düzenlendi
Katip Çelebi - Newton Fonu kapsamında 9 Mayıs 2016
tarihinde açılmış olan TÜBİTAK - InnovateUK Sanayi İşbirliği
Programı 2016 Yılı Çağrısı’na hazırlık niteliğinde olmak üze-
re, 7 Eylül 2016 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binası, Mustafa
İnan Konferans Salonu’nda Çevrimiçi Ortak Bulma Etkinliği
(Online Brokerage Event) düzenlendi.
Türkiye genelinde tarım, yazılım ve savunma alanlarında
faaliyet gösteren firmaların katılımıyla gerçekleşen etkinlik
çerçevesinde, Türkiye’den ve Birleşik Krallık’tan proje ortaklı-
ğı kurmak isteyen firmaların biraraya getirilmesi ve sürdürü-
lebilir araştırma ve yenilik ortaklıkları kurmaları desteklendi.
Ticarileşme potansiyeli yüksek ürün ve süreçlerin geliş-
tirilmesine yönelik, TÜBİTAK - InnovateUK Sanayi İşbirliği
Programı 2016 yılı çağrısına, her iki ülkeden, en az birer
kuruluşun katılımıyla oluşturulacak projeler sunulabiliyor.
Çağrı, 23 Kasım 2016 tarihinde kapanıyor. Çağrı ile ilgili ay-
rıntılı bilgiye TÜBİTAK internet sitesinden ulaşılabiliyor.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook