TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Üretim Faaliyetlerine Sağlık Aşılıyor
lanan Atık Suların Arıtımı ve Bertarafı, Türkiye Kömür İşlet-
meleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi-Yer Altı
Suyu ve Kuyu Suyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi ve Zero
Emission Building-Entegre Yönetim Projesidir.”
Hayvansal Atık Yönetimi
Bu proje ile hayvansal atık yönetimi projelerinde hayvan-
sal atıkları uygun teknoloji yardımıyla işleyerek, atıkların
kullanım etkinliğini artırmayı amaçladıklarını ifade eden
Doç. Dr. Ahmet Baban, doğal kaynakları muhafaza ede-
rek çevreyi koruma hedefinde olduklarını söyledi. Baban,
“Organik gübre kullanımını yaygınlaştırmak, katı ve sıvı
atık-stabilizasyon-organik gübre amaçlı kullanımı-yem bit-
kileri üretimi döngüsünü sağlamak, endüstriyel simbiyoz
çerçevesinde rekabet gücünü artırmak, eko verimliliği tesis
etmek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kullanıcıları
eğitmek gibi önemli amaçlarımız var” diye konuştu.
Anahtar ‘Endüstriyel Simbiyozda’
Hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgelerde hayvansal atık-
ların önemli derecede çevre kirliliğine yol açtığına ve yöre
halkının sağlıksız koşullarda yaşamını sürdürmesine neden
olduğuna değinen TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim
Enstitüsü Başuzmanı Doç. Dr. Ahmet Baban, “Ülkemizde
entegre hayvan çiftlikleri, Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin
yaygın kurulması, proje kapsamında öngörülen teknoloji-
lerin uygulanması, uygun koşullarda işletilmesi sonucunda
ekonomik gelişme ile birlikte, enerji üretimi, sera gazlarının
azaltılması, toprak yüzey suyu ve yer altı sularının kirlen-
mesi, halk sağlığı sorunlarının çözümü konularında önem-
li gelişmeler sağlanabilir. Organik ürünlere olan ilginin her
geçen gün artması proseslerden kaynaklanan ürünlere olan
talebi de arttıracaktır. Değişik organik atıkların kullanılması,
endüstriyel simbiyozun sağlanması, çevresel performans
artışı, atıkların ürün olarak değerlendirilmesi dolayısıyla re-
kabet gücünün artması ve ekonomik gelişmeye önemli kat-
kı beklenmektedir” dedi.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook