TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK UZAY’ın Stratejik Plan
Hazırlık Çalıştayı Yapıldı
TÜBİTAK Başkanlık ve Enstitülerinin Stratejik Planlarının
2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi kapsa-
mında, “TÜBİTAK UZAY 2018-2022 Stratejik Plan Hazırlık Çalış-
tayı”23-25 Eylül 2016 tarihleri arasında BoluAbant’da düzenlendi.
Çalıştayın moderatörlüğü TÜBİTAK TÜSSİDE danışmanları
Nevin Keleş, Turgay Avcı, Enes Perçin ve Sezai Arslan tarafından
gerçekleştirildi. TÜBİTAK UZAY 2018-2022 Stratejik Planı gün-
celleme çalışması TÜBİTAK UZAY bünyesinde bulunan Stratejik
Yönetim Ölçme ve Değerlendirme grubunun koordinasyo-
nunda yürütüldü.“TÜBİTAK UZAY 2018-2022 Stratejik Plan Ha-
zırlık Çalıştayı”nda, katılımcılarla interaktif bir şekilde TÜBİTAK
UZAY Misyon, Vizyon, SWOT, Değerler, Amaçlar, Hedefler ve
Performans Ölçümleri analizler yapılarak fikirler üretildi. TÜBİ-
TAK UZAY Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu’nun kapanış konuş-
ması ile Çalıştay başarılı bir şekilde tamamlandı.
Güney Kore İstanbul Başkonsolosundan MAM Ziyareti
Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cha
Youngcheol Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr.
Bahadır Tunaboylu’yu ziyaret etti. İstanbul Konsolosu Ko Ok
Sok’un da eşlik ettiği ziyarette, bilimsel ve teknolojik alan-
larda ikili işbirliği konuları ele alındı. Bir sonraki toplantının
Güney Kore İstanbul Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde,
Güney Kore firmalarının da katılacağı bir toplantı şeklinde
yapılacağı açıklandı.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook