TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastane Birlikleri’nin yöne-
ticileri için tasarlanan “Sağlıkta Finansman Sonuç Değerlen-
dirmesi Eğitim Programı” TÜSSİDE ile Acıbadem Üniversite-
si, Washington Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Liverpool
Üniversitesi ve Sağlık Bahçesi’nin işbirliği ile gerçekleştirildi.
Eğitim programı; kaynak tahsisi, fayda analizi ve politika
değerlendirme gibi alanlarda yetkinlikleri geliştirerek en iyi
sağlık sonuçlarına ulaşmayı desteklemek amacıyla tasarlan-
dı. Katılımcılar, interaktif olarak gerçekleşen dört modülün
her birinde aşağıdaki konulara odaklandı:
• Hizmet Kalitesi: Sağlık sonuçlarının geliştirilmesinde hiz-
met kalitesinin kullanımı
• Verimlilik: Sağlık sistemi performansının değerlendiril-
mesinde verimliliğin yeri
• Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD): Kısıtlı kaynakla-
rın önceliklendirmesinde STD
• İnovasyon: Sağlık sonuçlarını geliştirmek için yeni bir
yöntem olarak değerlendirilmesi
TÜSSİDE’den Kamu Hastane
Birlikleri Yöneticilerine Eğitim
TÜBİTAK TÜSSİDE, Kamu Hastane Birlikleri’nin yöneticilerine “Sağlıkta Finansman Sonuç Değerlen-
dirmesi” konulu bir eğitim programı düzenledi
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook