TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 28

28
Bülten
EKiM
2016
M A M Ç e v r e v e T e m i z Ü r e t i m E n s t i t ü s ü Ü r e t i m F a a l i y e t l e r i n e S a ğ l ı k A ş ı l ı y o r
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
Temiz üretim, hava kalitesi ve atık yönetimi gibi önemli
konularda faaliyet gösteren TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüsü, OSB’ler ve sanayi tesislerinde hava kalite-
si, atık su yönetimi gibi konularda projeler geliştiriyor.
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Başuzma-
nı Doç. Dr. Ahmet Baban, sanayide kaynak verimliliğini güç-
lendirdiklerini söyledi. Üretim faaliyetlerine sağlık aşıladık-
larını belirten Doç. Dr. Ahmet Baban, Enstitünün OSB’ler ve
sanayi tesislerinde hava kalitesi, atıksu yönetimi gibi önemli
konularda projeler geliştirdiğini anlattı.
Hayvansal atık yönetimi konusunda özellikle Tarıma Da-
yalı İhtisas OSB’leri için TÜBİTAK tarafından desteklenen
projeler bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Baban, eko-verim-
lilik değerlendirmeleri, endüstriyel simbiyoz, temiz üretim
metodolojilerinin çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürü-
lebilir kalkınmaya yardımcı olmak amacıyla kullanıldığına
dikkat çekti.
Akademik Profil
Temiz üretim, hava kalitesi, deniz, iç sular, su, atık su, tehli-
keli atıklar ve toprak konuları üzerinde çalışmalar yapan TÜ-
BİTAK- MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nde, 74 kadro-
lu çalışanın yanı sıra 48 proje personeli olduğunu ifade eden
Ahmet Baban, çalışanların yüzde 6’sının lisans, yüzde 40’ının
yüksek lisans, yüzde 54’ünün ise doktoralı olduğunu belirtti.
Sanayi Projeleri
Sanayide kaynak verimliliği potansiyelini belirleyici ve
yine sanayide temiz üretim olanaklarını geliştirici projelerin
yanı sıra, işletmelerde ve OSB’lerde atık ve hava kirliliği ekse-
ninde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Doç. Dr.
Ahmet Baban, şu bilgileri verdi:
“Bu çalışmalar; Gebze OSB Hava Kalitesi ve Koku Kirliliği,
Çerkezköy OSB’deki Hava Kirletici Kaynakların, EmisyonYük-
lerinin ve Bölgenin Hava Kalitesi, Ambarlı İleri Biyolojik ve
Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Çürütücü Çıkış Sularında Anae-
robik Amonyum Oksidasyonu Prosesi ile Azot Giderimi, Af-
yon Alkaloidleri Endüstrisi Atık Sularının Arıtımı için Uygun
Yöntemlerin Araştırılması, Sağlık Kuruluşlarından Kaynak-
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook