TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 38

38
Bülten
EKiM
2016
A h i E v r a n Ü n i v e r s i t e s i S t r a t e j i k P l a n P r o j e s i T a m a m l a n d ı
Hollanda Uzay Merkezi TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Projesi Tamamlandı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2016-2020 Taslak Stratejik Planı Oluşturuldu
Uzay alanında Avrup ’nın önde gelen kuruluşlarından olan
Hollanda Uzay Merkezi (Netherlands Aerospace Center - NLR)
5 Eylül 2016 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etti. Heyet, ilk ola-
rak TÜBİTAK UZAY’dan araştırmacılarla bir araya geldi. Uzman-
lar karşılıklı olarak kurumlarının faaliyetlerini ve ilgi alanlarını
takdimettiler. Daha sonra, Hollandalı araştırmacılar, Uzay Alanı
ve Akıllı, Temiz & Entegre Ulaşım Alanı Ufuk2020 Ulusal İrtibat
Ahi Evran Üniversitesi ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında, üniver-
sitenin 5 yıllık Stratejik Planını hazırlamaya yönelik olarak 18
Şubat 2015’te imzalanan “Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan-
lama Projesi” kapsamında, Mevcut Durum Analizi çalışması
TÜSSİDE tarafından gerçekleştirildi. Bu doğrultuda SWOT, Pay-
daş Analizleri, Kurumsal Kaynakları analiz edildi. Sonrasında
Türkiye’nin İlk Sağlık Üniversitesi Bezmiâlem Vakıf Üniver-
sitesi’nin (BVÜ) Stratejik Planlama Projesi Tamamlandı. Proje
kapsamında uygulamalı stratejik yönetim eğitimi, saha analizi,
çalıştaylar ve toplantılar gerçekleştirilerek Üniversitenin mev-
cut durumu analiz edildi. Analize göre kurum stratejik modeli
geliştirildi. Hedef gösterge ve strateji çalışmalarının yürütülme-
siyle “Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2016-2020 Taslak Stratejik
Stratejik Plan konusunda personeli bilinçlendirmeye yönelik
eğitimler verildi.
Projenin son aşamasında ise Ahi Evran Üniversitesi için Stra-
tejik Model oluşturuldu ve bu kapsamda Stratejik Amaç ve
Hedefler, Performans Göstergeleri belirlendi, Risk Analizi Çalış-
ması yapıldı.
Planı”oluşturuldu.
173 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü ile TÜSSİDE arasında
Üniversitenin tarihini ve kültürünü, kurumun yenilikçi ve mo-
dern vizyonuna taşıyabilmek amacıyla uygulamaya alınacak
beş yıllık stratejik planın geliştirilme sürecinde rehberlik yap-
mak üzere Stratejik Planlama Projesi başlatıldı.
Noktası uzmanlarıyla görüştü ve gerçekleşebilecek işbirlikleri
hakkında fikir alışverişinde bulundular.
Son olarak Uluslarası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş
ile bir tanışma toplantısı gerçekleştiren heyet temsilcileri, TÜ-
BİTAK’ta yapılan görüşmelerin iki kurum arasında başlatılacak
muhtemel işbirliklerinde olumlu etkileri olacağı yönünde gö-
rüşlerini dile getirdi.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook