TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 30

30
Bülten
EKiM
2016
İ s t a n b u l B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e s i v e T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E ’ d e n Ö ğ r e n c i l e r e B i l i m K a m p ı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TÜBİTAK TÜSSİDE iş-
birliği ile, İstanbul ilçelerinde yer alan devlet okullarında
okuyan başarılı 6.7. ve 8. sınıf öğrencilerine Bilim Kampları
düzenledi. 14-19 Ağustos, 28 Ağustos-2 Eylül ve 4-9 Eylül
tarihlerinde gerçekleştirilen kampların her birine 25 öğrenci
katıldı. TÜSSİDE konaklama tesisinde yatılı olarak gerçekle-
şen ve TÜSSİDE tarafından yürütülen Bilim Kampları’nda öğ-
rencilerin deneyerek ve gözlem yaparak yer alacakları atöl-
yelere ve eğitsel etkinliklere yer verildi. Öğrencilerin bilime
yönelik merakını arttırmak ve aynı zamanda bilimin eğlen-
celi yönünü öğrencilere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen
Bilim Kampları, bilim insanlarıyla tanışma şansı da sundu.
Kamp programı kapsamında TÜBİTAK Ulusal Metroloji Ens-
titüsü, MAM Malzeme Enstitüsü, MAMYer ve Deniz Bilimleri
Enstitüsü ziyaret edildi. Araştırmacıları ile deneyler ve etkin-
likler gerçekleştirildi. Ayrıca, TÜBİTAK BİLGEM öğrencilerle
şifrelerin matematiğini çözerek, kriptoloji dünyasına kapı
araladı.
Kamplar kapsamında programda Alternatif Enerjiler Atöl-
yesi ve Hareket/Sürtünme Atölyesi, Kule Takım Çalışması,
Doğayla İletişim, Pil Motor Atölyesi, Ölçüm Atölyeleri, Aman
Petrol Canım Petrol Atölyesi, Bilim Dedektifleri, Şifreleme
Atölyeleri, Define Avı/Şifreler Atölyesi gibi pek çok etkinlik
yer aldı. Bilim Kampına katılan öğrenciler, İzmit BilimMerke-
zi’nin sergilerini de gezdiler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi veTÜBİTAK
TÜSSİDE’den Öğrencilere Bilim Kampı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook