TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 24

24
Bülten
EKiM
2016
M A M , K o n y a O v a s ı B ö l g e s i n d e G ü n e ş E n e r j i s i İ ç i n F i z i b i l i t e Ç a l ı ş m a s ı n a B a ş l a d ı
MAM, Konya Ovası Bölge
Fizibilite Çalış
Ülkemizde en büyük güneş enerjisi santrallerinin kuru-
lumlarının beklendiği Konya Ovası için fizibilite projesi çalış-
maları, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı
Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Kon-
ya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan
Bostancı’nın katılımıyla TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirilen
imza töreni ile başladı. Orta DoğuTeknik Üniversitesi ve Niğ-
de Ömer Halisdemir Üniversitesinin projenin diğer ortakları
olduğu fizibilite çalışması yatırımcılara, yöneticilere ve konu
hakkında ilgisi olanlara hitaben hazırlanacak.
Proje kapsamında, KOP Bölgesi illeri, enerji ihtisas en-
düstri bölgeleri için uygun PV teknolojisinin belirlenmesi
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya
Ovasındagüneş enerjisi santralleri kurulması konusunda fizibilite çalışmaları yapılması için işbirliği yaptı.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook