TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kimya Teknik Komitesi (KİMTEK) 17. Toplantısı, Ankara’da
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirildi.
Ülkemiz kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve
hedefler doğrultusunda, kimya sanayiinde günün şartları-
na ve teknolojinin gereklerine göre yeni ufukların açılma-
sında, rekabet gücünün yükselmesinde sanayinin dengeli
ve süratli bir şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik etmek
için yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturulması amacıyla
kurulan Kimya Teknik Komitesinin 17. Toplantısına, TÜBİTAK
MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ülker
Beker ve Strateji Planlama Birimi Yöneticisi Necdet Barlas ka-
tıldı. Konu ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı
toplantıda, kimya sektörünün mevcut durumu, çevreye ve
insan sağlığına duyarlı, katma değeri yüksek sürdürülebilir
ürünlerin üretilmesi konularının yanı sıra ağırlıklı olarak Tür-
kiye Kimya Strateji Belgesi (2017-2020) Hedef ve Eylemleri-
nin Belirlenmesi üzerinde görüşmeler yapıldı.
17. Kimya Teknik Komitesi
Toplantısı Yapıldı
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook