TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
inde Güneş Enerjisi İçin
asına Başladı
ve başlıca Fotovoltaik Güneş Elektrik Enerjisi Potansiyelinin
Analizi, Fotovoltaik Güneş Enerjisi Maliyetleri, Yatırımlar ve
Geri Dönüş Süreleri Analizi, Fotovoltaik Güneş Enerjisi Değer
Zinciri Yatırım ve Üretim Fizibilitesi, mevcut destek ve teşvik
mekanizmaları ile önerileri, Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri
(EİEB) için yatırımcı rehberinin oluşturulması hedeflendi.
Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde Fotovoltaik Güneş
Enerjisine En Uygun İller
Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası incelendiğinde,
KOP Bölgesi illerinden özellikle Konya, Aksaray, Karaman ve
Niğde, fotovoltaik güneş enerjisi kurulumları konusunda ol-
dukça verimli bölgeler arasında yer alıyor. Konya Karapınar
bölgesi bu bölgeler içinde kamuoyunda yüksek kapasiteli
güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için konu edildi. Bah-
si geçen bölgede toplam büyüklüğü 2500-4000MWp ara-
sında değişen güneş enerjisi santrali yapılacağı konusunda
beklentiler bulunuyor.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook