TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 27

27
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından onay-
lanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS)
kapsamında 9 öncelikli alan belirlendi. Öncelikle alanlar ara-
sında su, sağlık, savunma, gıda, enerji, makine imalat, bilgi
ve iletişim teknolojileri (BİT), otomotiv ve uzay yer aldı. TÜ-
BİTAK bu alanlarda, her yıl çıktığı çağrılarla proje başvuruları
topluyor ve uygun olanları destekliyor.
Bu amaçla 2012 yılından beri özel sektörün, öncelikli alan-
lardaki Ar-Ge projeleri, açılan çağrı konularına göre, TÜBİTAK
1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı ile destekle-
niyor. Bugüne kadar 1511 programında; öncelikli 9 alandan
6’sı (sağlık, gıda, enerji, makine imalat, bilgi ve iletişim (BİT)
ve otomotiv) ile ilgili açılan 94 adet çağrı açıldı. Bu çağrıların
değerlendirmesi tamamlananlar kapsamında 415 milyon TL
tutarında bütçesi olan 378 projenin desteklenmesine karar
verildi.
2014 yılında bilgi iletişim, enerji, gıda, makine imalat ve
sağlık olmak üzere 5 öncelikli alanda 37 adet çağrı ve ayrıca
“Bilim Merkezi Sergilerinin Tasarımı ve Prototiplerinin Geliş-
tirilmesi Çağrısı” ilan edildi. 2014’de açılan 38 çağrıdan 15’i
halen başvurulara açık. Kapanan çağrılara ise 187 adet proje
öneri başvurusu alındı ve 77 projenin desteklenmesine ka-
rar verildi.
BilimMerkezi Sergilerinin Tasarımı ve Prototiplerinin
Geliştirilmesine Destek
Aralık 2014 tarihinde açılan çağrıyla, yurt genelinde kuru-
lacak BilimMerkezleri’nde sergilenecek ürün ve deney setle-
rindeki; tasarım, eğitim, üretim konularındaki yerli katkının
artırması hedefleniyor.
Bilim Merkezleri’ndeki sergilerin orijinal tasarımlara sahip
olması, yenilikçilik vasfının ön planda yer alması, etkileşimli
özelliklerinin belirgin ve dokunulabilir olması, uluslararası
müzecilik ve bilim merkezi standartlarına uygun olarak ge-
liştirilmesi, çoklu ortam tasarımı ve dekorasyon öğelerini
bünyesinde barındırması, engelli kullanımına olabildiğince
1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge
Destek Programı
elverişli olarak tasarlanması gündem ve hedeflerin başında
yer alıyor.
Yerli öğrenme haritasına uyumlu düzenek ve tasarımlarla
insanları buluşturmak hedeflenirken aynı zamanda kaynak-
ların ülkemizde oluşturulması da kazanımlar arasında plan-
lanıyor. Tüm bu süreçlerin olumlu yan etkileri olarak yeni iş
kollarının doğması, ülke ekonomisine olan tartışmasız katkı-
sı da planlanıyor.
Ülkemizde oyuncak sektörünün özendirilmesi ve büyük
işletmelerin kendi prototiplerini üretme aşamasında katedi-
len yolun, oyuncak üretim sektörünün hızlıca gelişmesinde
önemli bir etmen olması da öngörülüyor. Böylece proje hem
kendi hedefini tamamlayacak hem de yeni hedefler doğura-
rak; biriken bilgi ve tecrübelerin oyuncak sektörüne transfer
olmasına vesile olacak.
Bu çağrı programının altyapı çalışmaları kapsamında; üni-
versitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile işbirlikle-
ri kurularak, kendilerinin bilgi birikimlerinin bu yöne aktarıl-
ması ve ilgili firmalara yönlendirilmesi hedefleniyor.
Dünyamız, uzay, havacılık, okul öncesi bilimeğitimi, robot-
lar, teknoloji ve inovasyon, temel bilimler (fizik, matematik,
kimya, biyoloji,) bilim tarihi, mühendislik ve mimarlık ilke ve
uygulamaları, bilişim, iletişim öncelikli tema konularından
bir tanesi seçilebileceği gibi başvuran tarafından önerilen
bir tema da değerlendirmeye alınabiliyor.
Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumla-
rından, yurtdışı menşeli bilim merkezlerinden (asgari 10 yıl
sektör tecrübesi olan), tasarımcı ve üretici firmalardan proje
konusu ile ilgili danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birli-
ği yapılabiliyor. Önerilen projelerde, tema, tasarım ve üretim
teknolojilerinin gelişimi yanı sıra özellikle yerli bilgi ve tecrü-
be kazanımına yoğunlaşılması hedefleniyor.
Projelere en fazla 18 ay süreyle, 2.000.000 TL bütçe üst sı-
nırı ile hibe destek sağlanacak. Çağrı için son başvuru tarihi
23 Şubat 2015 olarak belirlendi. Ön kayıt için son tarih ise 16
Şubat 2015.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook