TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 35

35
TÜBİTAK ile Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakan-
lığı, Uluslararası Ofisi (BMBF-IB) arasındaki işbirliği çerçe-
vesinde, “2+2 Programı” Ortak Proje Çağrısı açıldı. Program
çerçevesinde Türkiye’den en az bir üniversite/araştırma ku-
ruluşu ile bir sanayi kuruluşu; Almanya’dan da en az bir üni-
versite/araştırma kuruluşu ile bir sanayi kuruluşu tarafından
sunulan Ar-Ge projelerinden uygun bulunanlar, TÜBİTAK ve
BMBF-IB tarafından desteklenecek.
Son başvuru tarihi 2 Mart 2015 olarak belirlenen Prog-
ram kapsamında TÜBİTAK, Proje Konsorsiyumunda yer alan
Türk proje katılımcılarının oluşturduğu her bir projeye, en az
150.000 Euro olmak üzere, proje süresince toplam 450.000
Euro karşılığı Türk Lirasını geçmeyecek şekilde destek sağla-
yacak. BMBF de Alman katılımcılara yukarıda belirtilen limit-
ler çerçevesinde destek sağlayacak.
TÜBİTAK ile Almanya’dan 2+2 Programı
Ortak projelerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Üretim
Teknolojileri; Ulaşım; Çevre Teknolojileri; Sağlık Araştırmaları
(Biyoteknolojiyi içerecek şekilde); Yenilenebilir Enerji; Bes-
lenme ve Tarım tematik alanları çerçevesinde önerilmeleri
bekleniyor.
Ayrıntılı bilgiye
adresinden
erişilebiliyor.
TÜBİTAK ile Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu
(The Research Foundation-Flanders FWO) arasında 14 Mayıs
2012 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde 2015-2016
yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecek.
Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, pro-
jeyi birlikte gerçekleştirecekleri Belçikalı araştırmacı(lar) ile
“proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekiyor.
Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBİTAK’ın online proje
başvuru sürecini takip ederek TÜBİTAK'a, Belçika'daki proje
ortaklarının ise FWO'nun proje başvuru sürecini takip ede-
rek FWO'ya başvurmaları gerekiyor. Tek taraflı başvurular
kabul edilmiyor.
Projelerin mutlaka “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”;”Enerji”;
“Ulaştırma ve Mobilite”; “Malzeme, İmalat ve Üretim Tekno-
lojileri”; “Tıbbi Bilimler”; “Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji”; Sos-
yal ve Beşeri Bilimler alanlarında olması bekleniyor.
Detaylı bilgiye
/
uluslararasi/icerik-basvuruya-acik-programlar adresinden
ulaşılabilir.
TÜBİTAK ve Belçika’dan
Ortak Proje Başvuru Çağrısı
Azerbaycan’ın farklı üniversitelerinde görevli Rektör Yar-
dımcıları, Dekanlar ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan
14 kişilik bir heyet TÜBİTAK’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. M. Alper Kutay’ın başkanlı-
ğını yaptığı TÜBİTAK heyeti ile görüşen Azerbaycan heyetine
Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik yapılanmasının yanı
sıra, TÜBİTAK’ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Mevcut ve muhtemel işbirliği olanaklarının ele alındığı
görüşme, heyetlerin, ilerleyen dönemde iki ülke arasındaki
bilimsel ve teknolojik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik so-
mut adımlar atma konusunda görüş birliğine varmaları ile
sona erdi.
Azerbaycan Heyeti TÜBİTAK’ı
Ziyaret Etti
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook