TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 34

34
Bülten
TÜBİTAK ile Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı (Foundation
for Science and Technology – FCT) arasında imzalanan pro-
tokol çerçevesinde 2015-2018 yıllarında ortak araştırma
projeleri desteklenecek.
Türkiye ile Hollanda arasında, bilimsel ve teknolojik işbir-
liklerinde somut adımlar atmak üzere yürütülmekte olan gö-
rüşmeler, TÜBİTAK ve TNO arasında Horizon 2020 kapsamın-
da imzalanan mutabakat zaptı ile resmiyet kazandı.
1932 yılında kurulan ve Avrupa’daki en büyük araştırma
ve teknoloji organizasyonlarından biri olan TNO, sanayiye
destek sağlayarak bilginin ürüne, hizmete, ekonomik ve top-
lumsal değere dönüştürülmesi için çalışan bir araştırma ku-
ruluşu. 2014 yılı Ocak ayından itibaren TÜBİTAK ile Hollanda
Uygulamalı Araştırma Kurumu arasında devam eden işbirliği
görüşmeleri sonucunda iki kuruluş arasında yazışma yolu ile
bir mutabakat zaptı imzalandı.
İmzalanan mutabakat zaptı, iki ülke araştırmacılarının Ho-
rizon 2020 kapsamında daha fazla işbirliği içinde çalışması,
fon fırsatları kapsamında bilgi değişimi yapılması, TÜBİTAK
Enstitüleri ve TNO arasındaki işbirliğinin sağlanması, Türk ve
Hollandalı araştırmacıların iki ülkedeki araştırma alanları ve
tesislerine erişim sağlamasına imkan sağlayacak.
TÜBİTAK ve TNO arasında imzalanan mutabakat zaptı, Tür-
TÜBİTAK ile Hollanda'nın TNO Kuruluşu
Arasında İşbirliği Anlaşması
kiye – Hollanda İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında
Hollanda Başkonsolosluğu’nda Hollanda Krallığı Büyükelçisi
Ron KELLER’in daveti ile düzenlenen resepsiyonda kamuoyu
ile paylaşıldı.
Türkiye - Hollanda İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsa-
mında, Türkiye - Hollanda İş Forumu etkinlikleri düzenlendi.
Etkinlikte, TÜBİTAK’ın da organizasyonu ile “Akıllı Şehirler”,
“Gıda İnovasyonu”, “Akıllı Şehirler ve Önleyici Tıp”alanlarında
çalıştaylar düzenlendi. Çalıştaylar ile iki ülke araştırmacıları-
nın bir araya gelerek olası işbirliği ve proje fırsatlarını tartış-
malarına imkan sağlandı.
Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, pro-
jeyi birlikte gerçekleştirecekleri Portekizli araştırmacı(lar)
ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekiyor. Türk ortaklar,
proje başvurularını on-line olarak 2546 kodlu “Portekiz Bilim
ve Teknoloji Vakfı ile İkili İşbirliği Programı”na
-
pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 30 Ocak 2015 tarihine
kadar yapabiliyorlar. Islak imzalı ve basılı olarak gönderilme-
si gereken evrakların ise en geç 6 Şubat 2015 tarihine kadar
TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletilmesi bekleniyor. Or-
tak projelerin mutlaka “Temel ve Uygulamalı Bilimler,” “Mü-
hendislik” ve “Sosyal Bilimler” alanlarında olması gerekiyor.
Çağrıyla ilgili FCT web sayfasında yer alan bilgiye
.
pt/apoios/protocolos/tubitak/ adresinden; detaylı bilgiye
basvuruya-acik-programlar adresinden ulaşılabilir.
TÜBİTAK ve Portekiz’den Araştırmacılara
Ortak Proje Çağrısı
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook