TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 30

30
Bülten
5000 Dijital İçerikli Açık Ders
Kaynakları Destekleme Programı,
Erciyes Üniversitesi’nde tanıtıldı
TÜBİTAK’nın 5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Des-
tekleme Programı, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofi-
si'nde akademisyenlere tanıtıldı. TÜBİTAK Bilim ve Toplum
Dairesi Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü tarafından, Erciyes
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde “Akademik E-Kitap
Çağrısı Bilgilendirme Semineri ve Birebir Rehberlik Hizmeti”
konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya,
Erciyes Üniversitesi Tıp, Güzel Sanatlar, Mühendislik, Edebi-
yat, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Veterinerlik, Hukuk, İleti-
şim, İlahiyat ve Ziraat Fakültelerinden akademisyenler katıl-
dı. Katılımcılara çağrıları devam eden "Akademik e-Kitap" ve
"Akademik e-Ders" ile ilgili bilgiler aktarıldı.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Kitaplar Mü-
dürlüğü tarafından Gaziantep Üniversitesi TARGET Teknolo-
ji Transfer Ofisi’nde “Akademik E-Kitap Çağrısı ve Akademik
E-Ders Çağrısı ” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleşti-
rildi.
Toplantıya, Gaziantep Üniversitesi Tıp, Mühendislik Fakül-
teleri, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim fakülte-
lerinden çok sayıda akademisyen katıldı. TÜBİTAK Bilim ve
Toplum Daire Başkanlığı Uzmanı İhsan Erdem KAYRAL tara-
fından gerçekleştirilen sunumda, çağrıların kapsamı ile ilgili
detaylı bilgiler verildi ve akademisyenlerin konu ile ilgili so-
ruları cevaplandırıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İİBF Cemil Meriç
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının sunumu-
nu ise TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığında Bilim-
sel Programlar Uzmanı Dr. Tuncay BAYDEMİR yaptı.
Çağrılar Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek
5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme
Programı kapsamında Akademik e-Kitap ve Akademik e-
Ders çağrıları bireysel ve kurumsal başvurulara yönelik ola-
rak yayımlandı. TÜBİKAK, konu ile ilgili çağrı başvurularını
31.12.2014 tarihine kadar kabul ediyor.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında,
lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin
Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme
Programı Üniversitelerde Tanıtılıyor
TÜBİTAK’ın 5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı, Gaziantep Üniversitesi TARGET
Teknoloji Transfer Ofisi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İİBF Cemil Meriç Konferans Salonu’nda
akademisyenlere tanıtıldı.
teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağ-
lanmıştı. Bu karar çerçevesinde dijital içerikli açık ders kay-
nakları TÜBİTAK tarafından destekleniyor.
Programın genel amacı, ilk ve ortaöğretim ile yükseköğre-
tim kurumlarında okutulan dersler için Türkçe telif kaynakla-
rı artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ilköğre-
tim, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine
fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir kaynaklar üretmek.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook