TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 36

36
Bülten
Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Ensti-
tüsü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle geliştirdiği
proje ile, Türkiye kıyılarındaki tanımlı bin 112 plajın yüzme
suyu kalitesi belirlenip takibe alınacak. Proje kapsamında
oluşturulan “Kirlilik İzleme Programı” ile yüzme suyu pro-
filleri hazırlandı. Yüzme suyunu ve insan sağlığını olumsuz
yönde etkileyebilecek kirlilik kaynaklarının belirleneceği
Kirlilik İzleme Programı ile kirliliğin nedenleri, alınması gere-
ken önlemler işaret edilecek. Çok kullanıcılı bir “Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS)” işlevine sahip olacak şekilde geliştirilen web
uygulaması ile veri tabanındaki tüm bilgiler coğrafik refe-
ranslı uygulanabilir bir harita üzerinde gösterilecek. Detay-
lı bir yüzme suyu profil harita katmanı hazırlanarak, halkın
“Türkiye Plajları” ile ilgili kolayca bilgi alabilmesi sağlanacak.
Proje aynı zamanda, Avrupa Birliği Yüzme Suyu Kalitesi
Yönetmeliği’ne uygun olarak yüzme suyu alanlarımızın özel-
liklerinin belirlenmesi, kıyı dinamiklerinin ve su kalitesinin
belirlenip sınıflandırılması ve bunun sonucunda iyi yüzme
suyu kalitesine ulaşılması için alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesini de amaçlıyor. Bu bağlamda, yüzme suyu alan-
larının fiziksel, coğrafik ve hidrolojik özellikleri belirlenerek,
plajların özellikleri, sahil yapısı, sahil uzunluğu, sahilde bulu-
nan sosyal araçlar ve sahil kullanım aktiviteleri gibi bilgiler
Plajlarımız webden Takip Edilecek
Türkiye kıyılarındaki plajların yüzme suyu kalitesi web üzerinden izlenecek. İnsan sağlığını olumsuz
etkileyebilecek kirlilik kaynakları, kirlilik nedenleri ve alınması gereken önlemler, “Kirlilik İzleme
Programı” ile belirlenecek.
görsel araçlar ve raporlarla kullanıcıların erişimine sunulu-
yor. Projenin tanıtımı, sonuçlarının tartışılması ve yaygınlaş-
tırılması için, denize kıyısı olan illerimizin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı teşkilatı ve yerel yönetimlerin ilgili personellerinin
katılımıyla bir çalıştay ve eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Et-
kinlikle “Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlar”, “Sorumluluklar”,
“Profil Belirleme Metodolojisi”, “Sınıflandırma”, “Kısa Dönemli
Kirlilikler”, ”Yüzme Alanlarında Siyanobakteri, Fitoplankton
ve Ötrofikasyonun Değerlendirilmesi ve İzleme Teknikleri”,
“Yüzme Suyu web Uygulaması ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
Uuyumlu Veri Tabanı Sistemi” konularında katılımcılara eği-
tim verildi.
l
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook