TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 31

31
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) bünyesinde geliştirilen Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemi (KAYS) Projesi bünyesinde Kalkınma Ajansları’nın
mali yönden takibine yönelik yazılım modüllerinin geliştiril-
mesine başlandı. Bu kapsamda Kalkınma Ajansları muhase-
be yetkililerine yönelik hazırlanan KAYS ÇBMY Yazılımı Eğiti-
mi başarıyla tamamlandı.
Çalışma Programı, Bütçe ve Muhasebe Yönetimi (ÇPBMY)
Bileşeni kapsamında geliştirilen Bütçe ve Muhasebe Modü-
lü ile birlikte ajansların mali yönden takibi kolaylaştırılacak.
Ajanslar tarafından verilen desteklerin KAYS üzerinden taki-
bi ve izlenmesi sağlanacak. Ajansların gelir ve gider yöneti-
mi ortak bir Sistem üzerinden daha sağlıklı bir şekilde yürü-
tülebilecek.
YTE Enstitü Müdürü Cemil SAĞIROĞLU ve Enstitü Müdür
Yardımcısı Mehmet Rauf GEDEN’in açılış konuşmalarıyla
başlayan eğitimler 1-16 Aralık 2014 tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. Bütçe ve Muhasebe Modülüne yönelik Sistem
KAYS Projesi’nde Kritik Bir Aşama Daha Aşıldı
üzerinden yürütülen tüm iş ve işlemlerin detaylı bir şekilde
anlatıldığı eğitim, 26 Kalkınma Ajansı’ndan gelen ajans çalı-
şanlarının katılımıyla düzenlendi. Kalkınma Bakanlığı yetki-
lilerinden Aykut ANİÇ ve Leventcan GÜLTEKİN’in de katılım
sağladığı eğitimde katılımcıların talepleri ve iyileştirme öne-
rileri de kayıt altına alındı.
EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi
Projesi Tamamlandı
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ve EPDK’nın tüm iş ve işlemlerinin otomosyon ortamına aktarıldığı
EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi (EBİS) Projesi kesin kabul ile başarıyla tamamlandı.
Proje kapsamında geliştirilen Enerji Piyasası Veritabanı
Yönetim Sistemi ile enerji piyasası verileri merkezi bir yer-
den yönetilmeye başlandı ve potansiyel kaçakçılık tespit
projeleri için gerekli altyapı oluşturuldu. EPDK bünyesinde
ilk olma niteliği taşıyan e-devlet entegrasyonu ile lisanslarla
ilgili başvuru ve bildirim süreçlerinin elektronik ortamda va-
tandaş odaklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlandı. Geliştirilen
bir diğer sistem olan Enerji Piyasası Analiz ve Raporlama Sis-
temi ile enerji piyasası verileri üzerinde istatiksel raporlama
ve analiz işlemleri gerçekleştirildi, karar destek mekanizma-
larına girdi sağlayacak altyapı kuruma kazandırıldı ve enerji
piyasalarının izlenebilirliği sağlandı. Veri Erişim ve Paylaşım
Sistemi ile dış kurumlarla veri entegrasyonları sağlanarak il-
gili kurumlardan veri temin edildiği gibi, enerji piyasası veri-
leri de ihtiyaç sahibi kurumların erişimine açıldı.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi başarıyla devreye alına-
rak tüm yazışmalar elektronik ortamda gerçekleştirilmeye
başlandı. Proje ile iş süreçleri hızlandırılarak önemli tasar-
ruflar sağlandı. Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı ile satı-
nalma, bütçe, muhasebe işlemleri merkezi bir yerden yöne-
tilmeye başlandı. Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Siber
Güvenlik Enstitüsü (SGE) ile birlikte yürütülen çalışmalar çer-
çevesinde, kurumun donanım ve ağ altyapısının kurulumu
faaliyetleri gerçekleştirilerek kurumsal kapasite artırıldı. Ku-
rumun TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği sertifikasını alması
sağlandı.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook