TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 33

33
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM Çevre
ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından hazırlanan “İk-
limDeğişikliği 6. Ulusal Bildirimi”nin çalışmaları kap-
samında, Ulusal Bildirim bölümlerinin değerlendiril-
mesini hedefleyen “6. Ulusal Bildirim Değerlendirme
Çalıştayları” Ankara’da düzenlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Hava Yö-
netimi Daire Başkanı Mehrali Ecer, TÜBİTAK MAM Çevre ve
Temiz Üretim Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kitiş tarafın-
dan açılış konuşmalarının yapıldığı çalıştaylara çeşitli kamu
ve sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörden ve belediye-
lerden yaklaşık olarak 185 kişi katıldı.
Çalıştaylar süresince, Haziran ayında gerçekleştirilmiş olan
“Kapsam Belirleme Çalıştayları” sırasında belirlenen içerikler
doğrultusunda toplanan veriler, konunun uzmanları ve so-
rumluları tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Üç gün süren
çalıştaylarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ali
Deniz, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülen Güllü, Sü-
leyman Demirel Üniversitesi’nden Doç. Dr. Levent Başayiğit
ve Doç. Dr. Ali Coşkan, Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Öğr.
Gör. Dr. Özgür Zeydan, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Al-
pay Azap, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Doğanay Tolu-
nay, Yeşil Güç Enerji & Çevre Danışmanlık firmasından Tülin
Keskin, TÜBİTAK MAM’dan Doç. Dr. Ahmet Baban, Dr. Arzu
Olgun, Dr. Namık Ünlü, Aslı Süha Günay, Dr. Şeyma Karahan,
6. Ulusal Bildirim Değerlendirme Çalıştayları
Düzenlendi
Dr. Sönmez DAĞLI, İmran Türe ve Tuğba Doğan’ın gerçekleş-
tirdiği sunumların ardından katılımcıların öneri ve katkıları-
na başvuruldu.
Proje kapsamında aynı zamanda ülkemizin sektörel sera
gazı emisyon projeksiyonları ve sektörel analizleri de hazır-
lanmaktadır. Sera gazı emisyon projeksiyonlarının yapılma-
sındaki amaç, ülkelerin nüfus artışı, teknolojik ve ekonomik
değişimler gibi pek çok değişkenin etkilediği sera gazı emis-
yonlarının değişim eğiliminin yıllara bağlı olarak ön görül-
mesidir. Proje ile iklim değişikliği kapsamında sürdürülen
azaltım önlemlerinin ve emisyon ticareti, karbon vergisi gibi
mekanizmaların ekonomik analizlerinin de gerçekleştirilme-
si planlanıyor.
Proje çıktıları, iklim değişikliği ile mücadele için gerekli
mali kaynak ihtiyacının özellikle uluslararası fonlardan te-
mini için karar vericilere yol gösterecektir. Bunun yanı sıra,
bu proje ile sera gazı emisyon projeksiyonlarının hazırlan-
ması konusunda kamu kurumlarında kapasite gelişiminin
sağlanması, sonraki yıllarda da bu çalışmaların devamlılığı
acısından önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla, proje çıktıları
ve sonuçları, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerini karşıla-
masının yanında, müzakereleri devam eden uluslararası yeni
iklim değişikliği anlaşmalarında ülkemizin alacağı tutumun
belirlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook