TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 43

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
43
U
laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağ-
lı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
(DHMİ) ile imzalanan sözleşme kapsamında, TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi (MAM) 39 havalimanının gürültü
haritasını hazırlayacak. 2011-2013 yılları arasında 8 havali-
manının haritasını hazırlayan MAM, kalan 31 havalimanın
gürültü haritalarını da 4,5 yıl içinde hazırlayacak.
Ülkemizde ulaştırma sektöründe önemli bir paya sahip ve
artan yatırımlarla daha da önem kazanacak olan havaliman-
larımızın gürültü haritalarını oluşturma metodolojisi ilk kez
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından
belirlendi.
Projeyle, TÜBİTAKMAM tarafından ilk defa Gürültü Dağılım
Modeli geliştirilecek ve Mekansal Gürültü Veritabanı oluştu-
rulacak. Tasarlanan haritalar, şehir içi modellemeleriyle olası
risk bölgelerinin tanımlanması ve kentsel yerleşim planları-
nın gözden geçirilmesinde, kırsal alan modellemeleriyle ise
arazi planlamasının daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini
sağlayacak. Havalimanları içerisinde gürültüden etkilenen
hassas alanlar belirlenecek ve modeller üç boyutlu olarak
görselleştirilecek. Ayrıca, gürültünün mekânsal yayılımı he-
saplanacak ve hesaplama sonuçlarının kolayca anlaşılmasını
sağlayacak nitelikte farklı görsel çıktılar üretilecek.
TÜBİTAK, 39 Havalimanının Stratejik
Gürültü Haritasını Çıkarıyor
Stratejik Gürültü Haritası Nedir?
Belirli bir alanda farklı kaynaklardan yayılan gürültü et-
kilerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi veya bir alanın
tüm kaynaklar ve fiziksel çevre faktörleri hesaba katılarak
değerlendirilmesi için stratejik gürültü haritaları tasarlanır.
Böylelikle, gürültü azaltımı ve kontrol tedbirlerinin alınacağı
bölgeler tespit edilir ve gürültünün stratejik tahmini ile gü-
rültü politikaları belirlenir. Stratejik gürültü haritası sonuçları
ile ileride oluşabilecek gürültü problemleri de planlama aşa-
masında büyük oranda önlenebilir.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...56
Powered by FlippingBook