TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 42

42
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması'nın 2012'de bir önceki yıla
göre yüzde 17,1 artarak 13,1 milyar lira olarak hesaplandığını bildirdi.
Ar-Ge Harcamaları Yüzde 17 Arttı
T
ÜİK, "2012 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araş-
tırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kamu kuruluş-
ları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları
ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine
dayalı olarak Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcaması
geçen sene 13, milyar lira olarak hesaplandı.
Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 0,92 olurken, bu
oran 2011 yılında yüzde 0,86 idi.
Sektörlere göre Ar-Ge harcaması ve finans
kaynakları
2012 yılında özel sektör Ar-Ge harcamaları yüzde 45,1 pay
ile toplam içindeki en büyük orana sahip. Ar-Ge harcamaları-
nın yüzde 43,9’u yükseköğretim sektörü ve yüzde 11’i kamu
sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl yükse-
köğretim yüzde 45,5 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde
43,2 ile özel sektör, yüzde 11,3 ile kamu sektörü takip et-
mekteydi. Ar-Ge harcamaları, finanse eden sektörler itibarıy-
la incelendiğinde, özel sektör yüzde 46,8 pay ile ilk sırada yer
alıyor. Harcamaların yüzde 28,2’si kamu sektörü, yüzde 21,1’i
yükseköğretim sektörü, yüzde 3,4’ü yurtiçi diğer kaynaklar
ve yüzde 0,6’sı yurt dışı kaynaklar tarafından karşılandı.
Ar-Ge personeli sayısı
2012 yılında TZE cinsinden toplam 105.122 Ar-Ge perso-
neli, 82.122 araştırmacı çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cin-
sinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 13,3’tür. Sek-
törler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam
Ar-Ge personelinin yüzde 49,7’si özel sektörde, yüzde 38,8’i
yükseköğretim sektöründe ve yüzde 11,5’i kamu sektöründe
bulunuyor.
2011 yılında istihdam edilen 10 bin kişiye düşen TZE Ar-Ge
personeli sayısı 42, araştırmacı sayısı 33 kişidir.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...56
Powered by FlippingBook