TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 50

50
Harp Akademisi Kara, Hava ve Deniz subaylarından oluşan
180 kişilik bir heyet Harp Akademisi Öğretim Üyesi Binbaşı
Hasan Akkaş başkanlığında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’ni zi-
yaret etti. Ziyaret kapsamında, sırasıyla TÜBİTAK Ulusal Met-
Harp Akademileri Komutanlığı Heyeti Gebze’de
roloji Enstitüsü (UME), Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
(BİLGEM) tanıtım sunuşları yapıldı ve ilgili enstitü ve araştır-
ma laboratuvarları gezildi.
İlki Temmuz ayında gerçekleşen Afet Yönetiminde İleri
Teknolojilerin Kullanımı AFTEK 2013 Çalıştayı’nın ikincisi An-
kara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlendi.
AFTEK etkinlikleri kapsamında bilişim ve haberleşme tek-
nolojilerinin ele alındığı çalıştayların ikincisi, Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gebze Yük-
sek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile
gerçekleştirildi. Çalıştayda paydaşların ihtiyacı, mevcut tec-
rübe ve çözümleri ile geleceğe yönelik planlar ortaya konul-
du. BİLGEM Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Hasan
Palaz, BİLGEM BTE Müdürü Atakan Erdem’in Çalıştay Organi-
zasyon Kurulu’nu temsil ettiği çalıştaya, birçok kamu kurum
ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden
AFTEK 2013 Güz Çalıştayı
akademisyenler katıldı. Alanında uzman konuşmacıların ve
kamu ve özel sektörü temsil eden panelistlerin sunumlarıyla
birlikte, Afet Yönetimi ile ilgili ürün ve sistemler tanıtıldı.
AFTEK Güz Çalıştayı ile Kamu Kurumları ve Özel Sektör
bünyesindeki mevcut teknoloji ve çalışmaların ortaya ko-
nulması ve olası işbirliliği ve birlikte çalışabilirlik modelleri-
nin belirlenmesi amaçlandı.
Çalıştay sırasında yapılan sunumlar, çalışma gurubu not-
ları, ses kayıtları ve görüntü kayıtları toplanarak detaylı bir
çalıştay raporu oluşturulup, web sayfasından yayınlanacak.
Toplanan bu veriler kısa ve orta vadede Afet Yönetimi ile ilgi-
li yeni projelerde kullanılmak üzere, İZGE Projesi kapsamın-
da hazırlanan Trend Analiz Raporuna girdi sağlayacak.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56
Powered by FlippingBook