TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 48

48
UME Yeni Bir Sertifikalı Referans
Malzeme Geliştirdi
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü tarafından
Pendik The Green Park Hotel’de, “Stratejik Dönüşüm“ temalı
‘3. Ortak Akıl Çalıştayı’ düzenlendi.
Çalıştayda, Mart ayında yapılan çalıştayın çıktılarının kısa
bir sunumu yapıldı. Ayrıca, proje konumlama çalışması, gös-
terge geliştirme çalışması ve projelerin haritaya aktarılma-
sı konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. BTE yönetimi,
bölüm sorumluları ve proje yöneticilerinin katıldığı çalıştay
sonrasında katılımcılar, iki gün boyunca elde ettikleri bilgiler
ışığında, devam eden projeleri ile ilgili olarak stratejik analiz
amaçlı anket formları doldurdu. Birlikteliği, değişimi ve dö-
nüşümün yönetilmesini sağlayan çalıştayların 2014 yılında
da devam edeceği belirtildi.
“Stratejik Dönüşüm” Temalı Ortak Akıl Çalıştayı
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)“Kaynak Suyun-
da Elementler” (UME CRM 1201) isimli matriks ser-
tifikalı referans malzemesinin üretimini tamamla-
yarak piyasaya sürdü.
Uluslararası standartlara uygun gelişmiş
altyapıya sahip kimya laboratuvarlarında
sertifikalı referans malzeme üreterek ulusla-
rarası alanda daha aktif bilimsel metroloji
faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefleyen
UME Kimya Grubu Laboratuvarları ser-
tifikalı referans malzeme (CRM) üretimi
çalışmalarına devam ediyor.
UME, 21 element derişiminin sertifika-
landırıldığı “Kaynak Suyunda Elementler”
(UME CRM 1201) isimli matriks sertifikalı refe-
rans malzemesinin üretimini de tamamlayarak satışına baş-
ladı. Ürün gerek özel gerekse kamu laboratuvarlarının talep-
lerinin karşılanması, kalite kontrol ve kimyasal analizlerde
metodun geçerli kılınması kullanım hedefleriyle piyasaya
sunuldu. Malzemenin hazırlanışı ve sertifikalandırılması ISO
Guide 34 ve 35 rehberlerine göre yapıldı.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56
Powered by FlippingBook