TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 41

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında destek-
lenen ve koordinatörlüğünü TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün yürüt-
tüğü HEISTT projesi ile kirlenmiş yer altı suyu ve toprağın
rehabilitasyonunda kullanılacak arıtma sistemlerinin gelişti-
rilmesi hedefleniyor.
2 Milyon Avro bütçeli projede 8 ülkeden 12 ortak yer alı-
yor. MAM proje koordinatörlüğünün yanı sıra projedeki baş-
lıca Ar-Ge faaliyetlerini yürüten iki ortaktan biri.
HEISTT projesiyle yer altı ve toprak kirliliği arıtım tekno-
lojilerinde bilgi birikimi oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca
henüz yaygın uygulaması olmayan bu teknolojileri ülkemize
kazandırarak, bu alanda uzman yetiştirilmesi ve yer altı suyu
arıtımı ve rehabilitasyon alanında çalışan firmalar için verim-
li yöntem oluşturulması amaçlanıyor.
MAM Yeraltı ve Toprak Kirliliği Arıtım Projesinde
Koordinatör Oldu
Yeraltı sularının arıtılması neden önemli?
Yeryüzündeki tatlı su kütlesinin büyük çoğunluğunun
buzullar halinde olduğu göz önüne alındığında, yer altı su-
ları dünyada erişilebilen en büyük tatlı su kütlesidir. Ancak
önemli bir su kaynağı olan yer altı suları, kirlenme ve fiziksel
yıkılma riski ile karşı karşıyadır. Bu sebeple de toprakta bulu-
nan ya da zamanla yer altı suyuna ulaşmış kirleticiler, yer altı
suyu kalitesi için topraktan uzaklaştırılmalıdır. Ancak mevcut
arıtma metotları, toprak ve yer altı suyu yapısına göre deği-
şen yüksek maliyetli ve uzun süreli prosesler olabilmektedir.
HEISTT projesi, doğru kimyasalların kullanılması ile petrol
ürünleri, klorlu solventler ve pestisitler dahil olmak üzere ge-
niş bir kirletici kimyasal grubu üzerinde etkili olacak. Bu kir-
leticileri temizleyen kimyasallar günümüzde iyice çalışılmış
ve yoğun bir şekilde kullanılmasına karşın bu kimyasalların
kirlenmiş alanlara verilmesi için kullanılan yöntemler verim-
li değildir. Projeyle, yer altı suyu ve toprakta kirliliğe neden
olan kirletici maddelerin arıtımında kullanılan kimyasalların
ortama tanıştırılması için yeni, pasif bir sistem geliştirilmesi
ve enjeksiyon kuyularının hızlı ve ekonomik olarak açılması
amaçlanıyor.
41
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...56
Powered by FlippingBook