TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 47

47
CMMI Seviye-3 olgunluk düzeyine ulaşan ilk kamu kuru-
mu olan TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) geçmiş birikimlerine nicel ve istatistiksel
yönetim bakış açısını da katarak CMMI Se-
viye-4 kıymetlendirmesinin ilk adımı olan
Süreç Uygulamalarının Kontrolü (Readiness
Review) çalışmasını başarı ile tamamladı.
YTE bünyesinde yürütülen CMMI Seviye-4
Yüksek Olgunluk Seviyesi odaklı süreç iyi-
leştirme çalışmaları kapsamında gerçekleş-
tirilecek olan kıymetlendirmenin ilk adımı
olan Süreç Uygulamalarının Kontrolü (Readiness Review)
çalışması yapıldı.
CMMI (Capability Maturity Model Integration) Institute ta-
rafından sertifikalandırılmış Yüksek Olgunluk Baş Denetçisi
YTE Bir İlki Daha Başarma Yolunda
Wayne Littlefield liderliğinde yürütülen çalışmada, YTE’deki
mevcut süreçler ve uygulamalar incelendi, istatistiksel süreç
kontrolü ve projelerin nicel olarak izlenmesi için uygulan-
makta olan yaklaşımlar değerlendirildi ve
mevcut uygulamaların, modelin gereksi-
nimlerini tam olarak karşıladığı tespit edildi.
Yazılım geliştirme süreçlerinin yönetile-
bilir, ölçülebilir, tahmin edilebilir ve tekrar-
lanabilir bir iş süreci haline getirilmesini
hedefleyen bir referans model olarak geliş-
tirilmiş olan CMMI Seviye-4’e ulaşmış olmak,
yazılım geliştirme süreçlerinin nicel olarak yönetildiğini is-
patlarken, tüm dünyada ihalelere ve çok ortaklı projelere
katılım için gerekli uluslararası yetkinliğin belgelendirilmesi
anlamını taşımaktadır.
TÜBİTAK BİLGEM ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Ge-
nel Müdürlüğü (ÇEM) arasında Havza İzleme ve Değerlen-
dirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi im-
zalandı. İmza törenine, BİLGEM Başkanı Dr. Hasan Palaz, YTE
Enstitü Müdürü Dr. Murat Kahraman Güngör, Enstitü Müdür
Yardımcısı Mustafa Başgün ve HİDS Proje Ekibi ile ÇEM Ge-
nel Müdürü Hanifi Avcı, Daire Başkanı Cafer Orhan ve ilgi-
HİDS Projesi Sözleşmesi İmzalandı
li kurum personeli katıldı. Havza İzleme ve Değerlendirme
Sistemi Projesi ile havzalardaki erozyon, çölleşme, arazi kul-
lanımı, orman gibi veri temalarını birlikte değerlendiren ve
tüm havzaları kapsayan model bir ‘İzleme ve Değerlendirme
Sistemi’ geliştirilmiş olacak. Coğrafi tabanlı olarak geliştirile-
cek Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi, izlemeye yöne-
lik maliyetin azaltılmasına, hızlı ve güncel izleme yapılarak
gerekli önlemlerin alınmasına, havzada yürütülen projelerin
etkin bir şekilde izlenebilmesi sayesinde yatırımların başarı-
ya ulaşmasına ve doğal kaynakların dengeli kullanılması ve
korunmasına yönelik önemli kazanımlar sağlayacak.
BİLGEM Başkanı Dr. Hasan Palaz imza töreninde yaptığı
konuşmada; işbirliğinin her iki kurum açısından önemini
vurgulayarak, başarılı bir birliktelik temennisinde bulundu.
ÇEM Genel Müdürü Hanifi Avcı ise, TÜBİTAK ile çalışmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geliştirilecek olan
sistem ile doğal kaynakların daha etkin bir şekilde yönetile-
ceğini vurguladı.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56
Powered by FlippingBook