TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
rüyoruz. Bunlardan biri de bilim merkezlerine ziyaretlerde
bulunan kişilerin demografik yapısına yani hangi eğitim se-
viyesinden hangi coğrafyalardan insanlar buraya akın edi-
yorlar, bunların çetelesini tutmaya ihtiyacımız var.”
Prof. Ergin, bilimin uygun bir iklim bulduğunda, şartlar
sağlandığında doğduğuna dikkati çekerek bilim merkezle-
rini gezen çocukların, gençlerin kendilerine güvenerek bi-
lim insanı olmaya buralarda karar vermelerini dilediklerini
vurguladı.
Bilim merkezlerinin gençler üzerindeki etkilerine işaret
eden Prof. Ergin, sözlerini şöyle tamamladı: “Gençliğimizi
etkisi altına almış olan taklit etmek, takip etmek, ‘bilgi eğer
Google’da yoksa hiç yoktur’ gibi yanlış anlayışların önüne
geçmek için bu tür bilim merkezlerini kullanmamız lazım.
Kendisi olmayan bir toplumun ancak başkası olacağını bil-
memiz ve burada kendimizi yansıtmamız lazım. Kendi de-
ğerlerine sahip çıkamayan bir toplum sadece esir oluyor,
taklitçi oluyor. Google’ı gökten inme bir maharet sanıyor.
BilimMerkezi oluşturmak ‘binayı açtık bitti’denilecek bir şey
değil. TÜBİTAK olarak buraya bakış açımız biz bir marş mo-
toru görüyoruz, bu araba motorunu çalıştırmak için ilk suyu,
ilk bilgiyi ilk yetenekleri biz doldurmaya çalıştık. Burayı etkin
olarak canlı tutmalıyız. Sembolik de olsa bir giriş bileti uygu-
lamasının iki bakımdan önemli olacağını düşünüyoruz. Ge-
tireceği para önemli değil ama kim gelmiş kim gitmiş hem
bunu tespit edebiliriz bilet sayesinde hem de sürdürülebilir-
liği açısından önemli.”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman
Kamçı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bilimmerkezinde incele-
melerde bulundu.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook