TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
-Ge Programı Başlatıldı
Program süresince gerçekleştirilecek, Temel Bilimlere ve tek-
nolojiye dayalı, çeşitli pilot eğitim-öğretim-uygulama çalışma-
larıyla ortaöğretimde yeni nesil eğitim hareketleri, eğitimde
inovatif yaklaşımlar, STEAM (Science, Technology, Engineering,
Art, Maths) yaklaşımları göz önüne alınarak; Milli Eğitim müf-
redatına yönelik eğitim metodolojileri, içerikleri, etkin izleme-
ölçme-değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve gerçek
ortamlarda doğrulanması hedefleniyor. Bu çalışmalarda bilim
merkezlerinde, dersliklerde ve laboratuvarlarda özgün öğren-
me ortamları hazırlanarak gerçekleştirilecek bilimsel ve tasa-
rımodaklı etkinlikler de yer alıyor.
Bu çalışmalar aynı zamanda ekonomimize sıçrama yaptır-
ması beklenen Sanayi 4.0 için gerekli olan kodlama, robotik ve
teknoloji okur yazarlığını özellikle destekliyor ve eğitimde bun-
ların etkin kullanımını hedefliyor.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook