TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ehberliği Projesi Tanıtıldı
miz koşulları ile kamu kurumlarının ihtiyaçlarını göz önünde
bulunduran ve uluslararası çalışmaları dikkate alan kurum-
sal “Dijital Olgunluk Modeli” geliştirildi ve bu yönde kurum-
sal dijital kapasitenin arttırılması amacıyla model ile uyumlu
“İşletim ve Bakım Rehberi” hazırlandı. Dijital dönüşüm ala-
nında ekosistem farkındalığının artırılması ve deneyim pay-
laşımını sağlaması hedeflenen
portalı oluşturuldu.
Bu proje ile aynı zamanda 2016-2019 Ulusal e-Devlet
Stratejisi ve Eylem Planı’nda tanımlanan, “E1.1.4-e-Devlet
Ekosistemi Rehberlerinin Hazırlanması ve Güncellenmesi”
ile “E1.1.6-Ulusal e-Devlet Olgunluk Seviyesi Ölçümleme
Mekanizmasının Oluşturulması” eylemlerine de katkı sağla-
nacak. İlerleyen dönemde, tüm yetkinlik alanlarını kapsaya-
cak rehberler hazırlanacak ve rehberlik mekanizmaları ku-
rulacak. Rehberlerin tüm paydaşlar tarafından erişilebilmesi
ve yaygın kullanımı için
portalı
üzerinden ekosisteme açık hale getirilecek. Ayrıca rehberle-
rin kullanımının yaygınlaşması için eğitim programları, top-
lantılar ve çalıştaylar düzenlenmesi öngörülüyor.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook