TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ABD’ye Açılmalarına Öncülük Ediyor
ye’ninAmerikaTicaret Ataşesi Neil Pickett veTÜBİTAKMarmara
Teknokent Genel MüdürüDr. OrhanÇömlek arasında bir işbirli-
ği görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ortak çalışma alanları
konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.
ABD ziyaretinin son durağı olan San Francisco’da, San Fran-
cisco Silikon Vadisi’nde en eski kuluçka merkezlerinden biri
olan“Plug&PlayTechnology Center”ziyaret edildi. Plug&Play‘in
uluslararası işbirliği yaptığı kurumlar arasında TÜBİTAK da yer
alıyor. Ayrıca, TÜBİTAK Silikon Vadisi üzerinden ABD’ye açılmak
isteyen Türk girişimcilere yapılan işbirliği çerçevesinde girişim-
cilere özel çalışma alanı sağlıyor. Plug&Play yılda yaklaşık 400
girişimciye ev sahipliği yapıyor ve hızlandırıcı programları, gi-
rişimci yatırımcı buluşma programları ve tanınmış isimlerden
oluşan mentör havuzu ile girişimcileri destekliyor. Türk Hava-
yolları da Plug&Play ile işbirliği yapan kurumlar arasında bu-
lunuyor.
San Francisco’da ikinci ziyaret “JABIL Blue Sky Inovation
Center”a yapıldı. JABIL Yeşil Alan Satış Direktörü Richard L. Yun
heyete eşlik ederek merkez hakkında bilgi verdi. JABIL, James
ve Bill adında iki ortak tarafından 50 yıl önce kuruldu. Merkez
ofisleri Florida’da bulunan, 27 ülkede ofisi olan JABIL’de 185
bin kişi çalışıyor ve yılda 18 Milyar dolarlık ciro yapılıyor. JABIL
İnovasyon Merkezi seri üretimden ziyade, prototip geliştirme
alanında çalışıyor. Genel olarak, ürünü üretecek ekipmanları
dizayn edip, süreçlere entegre edip, aynı zamanda ürünler için
gerekli olan anahtar bileşenlerin bir araya gelmesini sağlıyor.
JABIL yöneticileri, yeni merkezler kurmayı hedeflediklerini
belirttiler. Dr. Orhan Çömlek bu merkezin TÜBİTAK Marmara
Teknokent Gebze Yerleşkesi’nde olabileceğini ve ortak çalış-
malara açık olduğunu belirtti.
Gezinin son durağı San Francisco’daMicrosoft Teknoloji Mer-
kezi oldu. Microsoft çalışanlarının yaratıcılığı ve yenilikçi fikir-
leri desteklemek üzere “Garage” uygulaması başlatarak, garaj
konseptinde yeni fikirlerin hayata geçirebileceği bir alan olan
Garage’da geliştirilen, sanal gerçeklilik uygulamalarında kulla-
nılmakta olan özel gözlük katılımcılar tarafından tecrübe edildi.
3 boyutlu görüntüyle birlikte ve gerçek mekan görüntüsünün
de algılanmasına olanak sağlayan gözlük, sensör yardımıyla el
hareketlerine göre menü kontrolü yapabiliyor. Microsoft aynı
zamanda 2 adet robotu tesis güvenliği sağlamak üzere kullan-
maya başladı. Robotlar kimlik ve araç bilgilerini kontrol ederek,
çevre alanını tarayarak güvenliği sağlıyorlar.
ABD’de önemli laboratuvar, kuluçka merkezi ve kurumlarla
temas kurulan ziyaret süresince, ileriye dönük olarak yapılabi-
lecek işbirlikleri konusunda önemli adımlar atıldı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook