TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 18

18
Bülten
SUBAT
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K , T ü r k G i r i ş i m c i l e r i n A B D ’ y e A ç ı l m a l a r ı n a Ö n c ü l ü k E d i y o r
TÜBİTAK MARTEK, Türk Girişimcileri
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) firmaları ile diğer
teknokentlerden toplam 15 Türk firması, Amerika Birleşik Dev-
letleri’ni ziyaret etti. 2016 yılı Kasımayında faaliyete geçenTürk
Ticaret Merkezi (TTC) ve Kuluçka Merkezi’nin bulunduğu Chi-
cago, ziyaretlerin ilk durağı oldu. Kısa bir süre sonra faaliyete
geçecek olan Chicago’nun en büyük kuluçka merkezi MHUB
ziyaret edildi. Caroline World Business Chicago tarafından ku-
rulan, 6 bin 500m2’likMHUB binası içerisinde 2milyon dolarlık
yatırımla 10 adet pilot üretim laboratuvarı kuruldu. MHUB’da
elektronik, plastik, metal, tekstil, kimya gibi alanlarda çalışma
yapılabiliyor. Ziyaretin ardından yetkililerle yapılan işbirliği gö-
rüşmelerinde, TTC’de faaliyete geçecek Türk firmaların MHUB
merkezinden yararlanmaları konusunda önprotokol imzalandı.
Chicago’da bir sonraki durak “Illinois Science And Techno-
logy Park” oldu. Özellikle ilaç, kimya, biyoloji alanlarında faali-
yet gösteren firmalara ev sahipliği yapan, 2 milyon metrekare
alan üzerine kurulu olanTeknopark bünyesinde kimya, biyoloji
yanı sıra GMP ve NMR laboratuvarları bulunuyor. Teknopark fir-
maları arasında Japon kökenli Astellas Pharma, Lanzatech ve
Nanoal gibi firmalar yer alıyor.
Aynı gün, T.C. Chicago Başkonsolosluğu tarafından kabul
edilen ve düzenlenen resepsiyona katılan heyet ile, Başkonso-
los Umut Acar Amerika’daki iş dünyası hakkında bilgiler paylaş-
tı. Firmalar da kendi faaliyet alanları hakkında kısa bilgiler ver-
diler. Konsolosluk bünyesinde açılan“15TemmuzMilli İradenin
Yükselişi Sergisi”de ziyaret edildi.
Chicago’da ikinci gün dünyanın sayılı laboratuvarları arasın-
da bulunan “Argonne National Laboratory Advanced Photon
Source”, kıdemli araştırmacı Prof. Dr. Ercan Alp nezaretinde ge-
zilerek, çalışmalar hakkında bilgi alındı. Firmalarımızla, kendi
alanlarında ve üniversite akademisyenleriyle işbirliği yapmaları
halinde Argonne National Laboratory’den faydalanabilmele-
ri için ön anlaşma yapıldı. Amerika’da araştırma kurumlarınca
elde edilen bilgilerde ticari amaç güdülmüyorsa- insanlık yara-
rına olacaksa- açık olarak paylaşılıyor ve özellikle tıp alanında
değerli bilgiler elde ediliyor.
Chicago’dan sonra Las Vegas’a sehayat eden heyet, burada
Amerika’nın en büyükTeknoloji ve İnovasyon Fuarı “CES 2017”
ye katıldı. 3 bin 700 adet fuar standı ve 170 binin üzerinde ka-
tılımcının yer aldığı Fuara Ar-Ge ve inovasyon odaklı elektronik
ve yazılım firmaları, elektronik ürün üretici ve satıcıları, start-up
firmaları katıldı. “B&B Meeting”lerde görüşmeler yapan ka-
tılımcı firmalar, fuar süresince yeni yılda piyasaya çıkacak bir
çok ürünü önceden inceleme olanağı buldular. Firmalar arası
görüşmelerin yanı sıra CES 2017 Fuarı süresince Heyetimiz “In-
ternational Business Center”da konuk edilerek, burada Türki-
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook