TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Gençlerimiz, Bu Ülkeyi Bugün Olduğundan Çok Daha
Yüksek Seviyelere Çıkaracaklardır”
Bakan Özlü, bilim ve teknolojiyi, Türkiye’nin en önemli
meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, şu değerlendir-
meyi yaptı: “Çünkü diğer tüm sorunların çözümü bilimle
ve teknolojiyle mümkün olabilir. Bir ülkenin gücü, bilim ve
teknolojide yakaladığı seviyeden ibarettir. Dünya çapında
bilim insanlarına, dünya çapında mucitlere sahip olmayan
bir ülke, dünyada lider olamaz. Dünya bilim yapsın, teknolo-
ji geliştirsin, biz de kullanalım anlayışıyla bir yere varamayız.
Bilimde ve teknolojide takip eden değil takip edilen olma-
lıyız, vagon değil, lokomotif olmalıyız, tüketen değil üreten
olmalıyız. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, bu açıdan
büyük bir fırsattır. Bu genç nüfusu nasıl eğittiğimiz ve ha-
yata nasıl hazırladığımız, ülkemizin dünya ülkeleri arasında-
ki yerini de belirleyecek. Eğer gençlerimizi iyi eğitebilirsek,
onlara geleceğin gerektirdiği donanımları kazandırabilirsek,
eminim ki gençlerimiz, bu ülkeyi bugün olduğundan çok
daha yüksek seviyelere çıkaracaklardır.”
Bilim merkezlerini gençlerin gelişimi açısından önemse-
diklerini belirten Özlü, ülke olarak, düşünen, soran, sorgula-
yan, arayan, araştıran ve merak eden gençlere ihtiyaç duy-
duklarını ifade etti.
Özlü, hazır ve hap bilgilerle yetinen değil, gerçek bilginin
peşine düşen gençlere ihtiyaçları olduğunu dile getirerek,
“Teorik olarak öğrendiklerini hayata yansıtabilen, pratiğe
dönüştürebilen gençlere ihtiyacımız var. Böyle gençler ye-
tiştirebilirsek, bilimde ve teknolojide ciddi bir sıçrama yaşa-
yacağımıza inanıyorum.” dedi.
Dünyadaki bilim merkezlerini, her yıl yaklaşık 300 milyon
kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Özlü, ABD’de her üç ki-
şiden birinin, yılda en az bir kere, bir bilim merkezine gitti-
ğinin altını çizdi.
erkezi Tanıtıldı
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook