TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
durumda girişimciler, iş planlarına uygun bir şekilde şirket faa-
liyetlerini sürdürüyorlar.
2016 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
yürütülmekte olan Teknogirişim Sermayesi Desteği Progamı,
yapılan protokolleTÜBİTAK’a devredildi. BİGG Programı ileTek-
nogirişimSermayesi Desteği Programı birleştirilerek, 1512-Tek-
nogirişim Sermayesi Desteği Programı-BiGG adı altında yeni-
lenmiş içeriği ile uygulamaya alınmasına karar verildi. Teknoloji
tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikri olan ve Programın Uygu-
lama Esasları’nda yer alan “girişimci” tanımındaki kriteri sağla-
yan girişimci adaylarının sürece dahil olmak üzere aşağıda yer
alan Uygulayıcı Kuruluşlara başvuru yapmaları gerekiyor.
2017 Yılı Çağrı Döneminde Faaliyet Gösterecek Uygulayı-
cı Kuruluşlar:
ANADOLUÜNİVERSİTESİ TTO
ATILIMÜNİVERSİTESİ TTO
BİLKENT CYBERPARK
DOKUZ EYLÜL-DEPARK
ERCİYESTEKNOPARK
FIRATTTO
GAZİ TEKNOPARKTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TARGETTTO
HACETTEPE –TTM
İNNOPARK KONYATEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
İSTANBULTEKNOKENT
İTÜÇEKİRDEK
KONYATEKNOKENT
MARMARATEKNOKENT
ODTÜTEKNOKENT
ÖZYEĞİNTTO
TOBB ETÜTTO
TÜRK EKONOMİ BANKASI- TEB
ULUDAĞÜNİVERSİTESİ TTO
YILDIZTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK
1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)
Çağrı Açılan Yıl
2012 2013 2014 2015
Başvuru Yapan girişimci Sayısı
745 1,220 1,251 3,015
Kurulan Firma Sayısı
112 126 111 210
Verilen Hibe Destek Miktarı Milyon TL
(2016 Sbt.)
8.1 16.1 10.8 10.7
Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına
Yönelik Destek Programı:
Programla, özel sektörün Ar-Ge ve yeniliğe yaptıkları yatırı-
mın sonuçlarını etkin bir şekilde alabilmeleri, üniversite sanayi
işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişim-
cilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine
katkı sağlanması hedefleniyor.
Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulma-
sı ve Yürütülmesi 2013 ve 2015 yılı çağrıları kapsamında 49
üniversitenin kendi lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim
elemanlarına yönelik açtığı sertifika programları destekleniyor.
1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik
Destek Programı Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluştu-
rulması ve Yürütülmesi Çağrısı
Çağrı Açılan Yıl
2013 2015 2014
Başvuru Yapan Üniversite Sayısı
48
61
1,251
Desteklenen Üniversite Sayısı
14
35
111
İngiltere’de Eğitim Kapsamında Leaders In Innovation
Fellowships Programı’ndan Girişimcilerin Yararlanması:
İngiltere ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı girişimiyle başlatılan ve TÜBİTAK
tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında
Royal Academy of Engineering tarafından yürütülecek olan
Leaders in Innovation Fellowships Programı’na TÜBİTAK 1512
Teknogirişim Sermaye Desteği Programı ile desteklenen giri-
şimciler ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yü-
rütülenTeknogirişimSermaye Desteği alan 15 girişimci katıldı..
Akademik araştırmacıların girişimcilik kapasitelerini artırmak
ve projelerinin ticarileştirilmesini sağlamayı amaçlayan eği-
timin, ayrıca uluslararası bir network oluşturulmasına imkan
sağlaması bekleniyor. 31 Ocak-13 Şubat 2016 tarihleri arasında
İngiltere’de iki hafta süren bu eğitime TÜBİTAK 1512 Teknogiri-
şimSermaye Desteği Programı’ndan destek alan 5 ve Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim
Sermaye Desteğinden destek alan 10 olmak üzere toplam 15
girişimci kabul edildi.
Sunuş teknikleri, networking, finansa erişim gibi girişimciliğe
yönelik derslerin verildiği eğitim sonucunda TÜBİTAK tarafın-
dan yapılan değerlendirme anketinde tüm girişimcilerin prog-
ramdan fayda sağladıkları görüldü.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook