TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 10

10
Bülten
SUBAT
2017
D i j i t a l O l g u n l u k M o d e l i v e R e h b e r l i ğ i P r o j e s i T a n ı t ı l d ı
Dijital Olgunluk Modeli ve
“Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi” tanıtım
etkinliği, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) tarafından The Green Park Hotel Ankara’da
gerçekleştirildi.
Türkiye d-Devlet ekosistemi paydaşları arasında yer alan
202 kamu, özel sektör, üniversite ve STK temsilcisinin ka-
tıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. A. Arif Ergin, kamu yönetiminde dijital kabiliyet ka-
zanımının önemine ve rehberlik mekanizmaları ile süreklilik
sağlanmasının gerekliliğine değindi. Prof. Dr. Ergin, dijital
olgunluk modeli ve rehberliği çalışmalarının Kamu BT pro-
jelerinin başarısına olan katkısına vurgu yaptı.
Toplantıda ayrıca Güney Kore Uluslararası e-Devlet Bölü-
mü Başkanı Ki Byoung Kim tarafından “Güney Kore’nin Diji-
tal Devlet Olgunluğu Deneyimi” paylaşıldı. TÜBİTAK BİLGEM
YTE Proje Yöneticisi, “Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği
Projesi” tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ho Yeol
Kwon tarafından “Güney Kore Dijital Devlet Olgunluğu İçin
Rehberlik” çalışması hakkında bilgi paylaşıldı.
Proje kapsamında, Dijital Devlet (d-Devlet) alanında ülke-
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook