TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
rın gece görünür kılınması hedefleniyor. Ayrıca tünellerde
ve madenlerde kullanmak da bu projenin diğer bir yan he-
defini oluşturuyor. Hem enerji verimliliği sağlamanın hem
de can güvenliğini korumanın planlandığı proje sayesinde,
ayrıca aydınlatma yapılan lüks otellerin yüzme ve süs ha-
vuzlarında, gece boyunca lamba kullanılmadan, havuzların
aydınlatılması da sağlanabilecek. Çukurova Green Team de
Silikon Vadisi’nde gerçekleşecek Global Forum’da kendi ka-
tegorisinde ülkemizi temsil edecek.
Dördüncülük ödülünü alan “GreenCoat” ise “Yeşil Binalar
Kategorisi”nde yarıştı. “Yeşile Topraksız Çözümler” sloganı
ile üzerinde topraksız bitki yetişen ısı ve ses yalıtımlı pre-
kast blok kaplama malzemesi geliştiren Green Coat, iç ve dış
mekanda, yatay ve dikey yüzeyde topraksız, minimum su ve
bakım ile düşük maliyetli yeşil alanlar oluşturuyor, aynı mal-
zeme ile yapıda ısı, nem ve ses yalıtımı sağlıyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Özel Ödülü “Hyper-
CFD” Ekibinin
GCIP-Türkiye 2016 programında, Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı Özel ödülü, programda “Yenilenebilir Enerji” ka-
tegorisinde yer alan “HyperCFD” ekibine verildi. HyperCFD,
rüzgar akış simülasyonu programı sayesinde engebeli ara-
zilerde optimum tirbün konumlandırma ve rüzgar karakte-
ristiği tahmini projesiyle bu mansiyon ödülünü almaya hak
kazandı.
Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı Nedir ?
Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), Birleşmiş
Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından Tür-
kiye’de, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde
ve TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde 2014 yılında beri yürütülüyor.
Geçen iki yılki kategoriler olan “Yenilenebilir Enerji”, “Enerji
Verimliliği”, “Atıktan Enerji Üretimi” ve “Su Verimliliği” alanla-
rına ek olarak bu yıl “Yeşil Binalar” kategorisi de dâhil edildi.
GCIP’e önceki senelerde olduğu gibi bu kategorilerde faali-
yet gösteren ve/veya projeler üreten tüm KOBİ’lerin yanın-
da, bu alanda yenilikçi bir fikri olan, bir ürün geliştirmeye
çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya çalışan
tüm girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyen-
ler de başvurdular.
erine Ödülleri Verildi
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook