TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 18

18
Bülten
OCAK
2017
B İ L G E M O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i
TÜBİTAK BİLGEM, kurumda çalışmakta olan yeni personel
için BİLGEM Oryantasyon Eğitim Programı düzenledi. TÜBİTAK
UME Konferans salonunda, Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü
ve İnsan Kaynakları birimi tarafından düzenlenen etkinlikte,
2015 yılından bu yana kurumda görev yapmakta olan yakla-
şık 215 yeni girişli personele, kuruma uyum sürecini etkin hale
getirmek için Oryantasyon Eğitimi verildi. BİLGEM’in Gebze ve
Ankara birimlerinden çalışanların katıldığı program, BİLGEM
Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve TBAE Müdürü Bilal Kılıç’ın
açılış konuşmasıyla başladı.
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar konuşmasında kurumu tanıma, ku-
rum kültürü ve kuruma aidiyet konuları üzerinde durarak, bi-
reysel başarıların tek başına yeterli olmadığını, uyumlu bir ekip
çalışması içinde güçlü etkiler yaratabileceğini, kurumun da
çalışanlarından beklentisinin bu doğrultuda olduğunu belirtti.
BİLGEM’in millilik ve yerlilik anlamında Türkiye’nin en başta
gelen Ar-Ge kurumlarından biri olduğunu vurgulayan TBAE
Müdürü Bilal Kılıç ise kurumun zaman içerisinde ne kadar çok
geliştiğini ve başarılı çalışmalara imza attığını ifade etti.
BİLGEM’de görev almış eski yöneticilerden Alparslan Baba-
oğlu, AzizUlvi Çalışkan, Uğur Berktürk,Y. Serdar Birecik veAsiye
Babaoğlu, kurumun tarihteki başarı hikâyelerini paylaştılar. Et-
kinlik programının sonrasında BaşkanYardımcılıkları, Enstitüler
ve bunlara bağlı birimlerden gerek idari gerekse teknik yöne-
ticiler/yönetici yardımcıları, kurum hayatı içinde önem taşıyan
konular hakkında eğitim alan personeli bilgilendirmek ve far-
kındalık oluşturmak üzere, görev yaptıkları birimleri tanıttılar.
BİLGEM Oryantasyon Eğitimi
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...48
Powered by FlippingBook