TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 8

8
Bülten
OCAK
2017
G e b z e ’ d e K i ş i y e Ö z g ü T e d a v i v e M o l e k ü l e r O n k o l o j i M e r k e z i K u r u l u y o r
Gebze’de Kişiye Özgü Tedavi ve
Moleküler Onkoloji Merkezi Kuruluyor
Gebze’de kurulması planlanan Kişiye Özgü Tedavi ve Mo-
leküler Onkoloji Merkezinin protokolü, TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. A. Arif Ergin, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Genel
Müdürü Dr. Orhan Çömlek ve MARKA İzleme ve Değerlendir-
me Birim Başkanı Devrim Şavlı tarafından imzalandı.
TÜBİTAKMARTEK, DoğuMarmara Kalkınma Ajansı (MARKA),
TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü,
Medicana Hastaneleri Onkoloji Koordinatörlüğü işbirliği ile
hayata geçirilen KişiyeÖzgüTedavi veMoleküler Onkoloji Mer-
kezi’nin basın lansmanı MARTEK Gebze yerleşkesinde gerçek-
leştirildi. Basın lansmanında açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, projenin gerçekleşmesinde MAR-
KA’nın finansal desteği olduğunu ifade ederek, Kişiye Özgü Te-
davi veMoleküler Onkoloji Merkezi hizmete girdiğindemaddi ve
manevi olarak dışa bağımlılığın ciddi oranda azalacağını söyledi.
Kanserin yıllardır insanlığın ana problemlerinden biri oldu-
ğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ergin, “Geldiğimiz noktada görü-
yoruz ki kanser öyle genel kimlikli bir yapıda değil. Kişiye özel
boyutları olan ve kişi bazında irdelenmesi gereken bir hastalık-
tır. Burada kişiye özel ilaç, kişiye özel tedavilerle ilgili bir çalışma
yapılacaktır. Sektörün gelecekteki ana kaynak noktasının bura-
sı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. Bu verilerin Türkiye’de
analiz edilmesi ile ülkemizin kazanacağı katma değerlerden
bahseden Prof. Dr. Ergin, “Gen haritamızın, Türk insanının yapı-
sını, Türk nesline özel kanser hastalıkları ve değişik hastalıkların
tedavi yöntemlerine ait bilgilerin de burada öbeklenmesini is-
tiyoruz. Bu çok büyük ve bize has bir bilgi birikimi”dedi.
“Kendi Genetik Mutasyon Haritalarımızı Kendimiz Çıkar-
tacağız”
Medicana Hastaneler Grubu Onkoloji Bölüm Direktörü Prof.
Dr. Mutlu Demiray ise projenin kişiye özel kanser tedavisinin
yapılabilmesi sayesinde Türkiye’de yeni ufuklar açacağını dile
getirdi. Her yıl Türkiye’de kanserli hasta sayısına 200-250 bin ki-
şinin katıldığını, kanser tedavisindeki gelişmelerden bir tanesi-
nin de akıllı ilaçlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demiray, şöyle
devametti:“Bu akıllı ilaçları hastaya uyguladığınızda bunun bir
hedefinin olması ve bu hedefi de doğru belirlemeniz gerekir.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...48
Powered by FlippingBook