TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) ve T.C. Kalkınma Bakanlığı - Bilgi Toplumu Dairesi işbir-
liğinde yürütülen “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri
Teklif Hazırlama Sürecinin İyileştirilmesi Projesi (KABİT)” iki yıl
süren çalışma sonucunda başarı ile tamamlandı.
KABİT Projesi ile kamu BİT yatırımlarının Kalkınma Bakanlı-
ğı’na yatırım projesi olarak teklif edilmesi, tekliflerin değerlen-
dirilmesi, Yatırım Programı’nda yer alan projelerin izlenmesi
kabiliyetlerinin iyileştirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda Kamu
BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu yapılandırıldı, BİT projeleri yatı-
rım türleri belirlendi, yatırım türü bazında başvuru formlarının
doldurulmasına yönelik yardımcı rehberler hazırlandı ve proje
tekliflerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi ile ilgili süreçlerin
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yeni BİT ya-
tırım süreci ve uyumlu rehberlerinin 2017 yılı içinde gerçekleş-
tirilecek pilot çalışmalar ile son haline getirilmesi ve sonrasında
kullanımı hedefleniyor.
KABİT Projesi
Başarıyla Tamamlandı
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...48
Powered by FlippingBook