TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye’nin İlk Deneysel Tıp Laboratuvarı MARTEK-
İstanbul Bilim Üniversitesi İşbirliğiyle Kuruluyor
İstanbul Bilim Üniversitesi ile TÜBITAK Marmara Teknokent
arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Türkiye’nin ilk deney-
sel tıp laboratuvarı kuruluyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek ve İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çav-
lan Çiftçi arasında imzalanan işbirliği protokolünde, ulusal ve
uluslararası platformda hizmet verecek deneysel tıp laboratu-
varı kurulması ve bu laboratuvarda yapılacak deneysel hastalık
uygulamaları, hastalıkların tedavisinde kullanılacak potansiyel
yeni ilaç molekülü, kök hücre-doku, hücresel ve genetik teda-
vilere yönelik karşılıklı bilgi, deneyim paylaşımı planlandı. Bu
alanlarda bilim insanlarına eğitim, kurs ve bilgi paylaşımı ayrıca
araştırmacılara laboratuvar desteği verilmesi öngörülüyor.
Son yıllarda çocuklarda özellikle otizm gibi nörogelişimsel
hastalıklar on kat artarken, öte yandan şizofreni, alzheimer,
epilepsi, anksiyete gibi birçok hastalığın anne karnındaki gen
modülasyonu ve re-programlama süreçlerine bağlı olarak
geliştiği görülüyor. Çalışma kapsamında öncelikle deney hay-
vanlarından anne karnındaki gelişim süreci aksatılıp nöroge-
lişim aşamaları sekteye uğratılarak psikiyatrik hastalıkların ve
epilepsinin modellenmesi gerçekleştirilecek. Daha sonra hay-
vanların hastalıkları uygun deneysel ispat yöntemleriyle ortaya
konulacak. Ardından hayvanlar üzerinde çeşitli yöntemlerle
potansiyel tedavi edici ajanlar denenecek.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...48
Powered by FlippingBook