TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bunu belirlememiz için bu kanser nasıl büyüyor, nasıl ürüyor
ve nasıl gelişiyor gibi bunun beslenme ve ana yayılma kanal-
larını hangi genetik yapılar üzerinden yaptığını bilmeniz lazım.
Bundan sonra hangi yolları tıkamanız, hangi yolları bloke et-
meniz, bunları nasıl önleyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bunun
en güzel yanı da bütün kanserdeki bu genetik mutasyonları
ortaya koyarak, kanserin şurasından eksiklik var, buradan bü-
yüyor ve şu yolu kullanıyor diye, aynı navigasyonlar gibi, ben
şuraya bu ilacı verirsem daha faydalı olur mantığıyla hareket
ediyorsunuz.”
Piyasada çok sayıda onkoloji ilacı olduğunu anlatan Prof. Dr.
Demiray, bu ilaçların önemli bir kısmının hedefe yönelik ol-
duğunu aktardı. Prof. Dr. Demiray, “Bir bozukluk bulacaksınız
ve tamir edeceksiniz, durduracaksınız. İşte bunun da en güzel
bulma yolu yeni jenerasyondizileme yöntemleridir. BugünTür-
kiye’de en iyi cihaz ve en iyi teknoloji TÜBİTAK’ta. Biz de dedik
ki biz bunları niye yurt dışına gönderiyoruz, niye yurt dışındaki
insanlar bizim bilgilerimizi alıyor. Biz kendi insanımıza hizme-
timizi burada verelim, kendi genetik mutasyon haritalarımızı
kendimiz çıkartalım ve böylece alttan yetişen bilim insanları
bunları okuyarak, ek öneriler sunarak bilgimize bilgi katalım.
Hastaların hangi tedaviye ihtiyacı varsa o şekilde tedavileri ya-
pılacak”diye konuştu.
Kişiye özel kanser tedavisi TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği
ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin de her
hasta numunesinin yaklaşık 3 - 6 bin 500 dolara mal olduğu-
nu anlattı. Prof. Dr. Tekin, “Bu merkezimizde bunu ciddi olarak
düşürdük. Kişiye özel kanser tedavisinin yapılabilmesini sağ-
layacak hangi ilaç kullanılması gerekiyorsa o ilaç kullanılacak.
Boşa ilaç kullanılması önlenmiş olacak. Dolayısıyla yine bir eko-
nomik kazanç sağlamış olacağız. Kişilerin kanserleri aynı olsa
bile tedavi şekilleri farklı olabiliyor” dedi. Projenin iki ay önce
başladığını ve yaklaşık bir yıl içinde tamamlanmasının planlan-
dığını kaydeden Prof. Dr. Tekin, yurt dışında uygulanan işlem-
lerin tamamının bumerkezde yapılacağını dile getirdi. Prof. Dr.
Tekin, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Ensti-
tüsünde bu alt yapının ve cihazların bulunduğunu belirterek,
burada Türk bilim insanlarının çalışacağını vurguladı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...48
Powered by FlippingBook