TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 14

14
Bülten
OCAK
2017
I V . B u l u t B i l i ş i m v e B ü y ü k V e r i G ü z O k u l u G e r ç e k l e ş t i r i l d i
IV. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Güz Okulu, TÜBİTAK BİLGEM
BilişimTeknolojileri Enstitüsü (BTE) ev sahipliğinde, TÜBİTAK
Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. T.C. Kalkınma Bakanlı-
ğı Yatırım Programı desteğiyle yürütülen “Bulut Bilişim ve
Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı” (B3LAB) Projesi kapsa-
mında bir hafta süre ile gerçekleştirilen Güz Okulu etkinliği
ile katılımcılara Bulut Bilişim ve Büyük Veri teknolojilerine
yönelik dersler verildi.
Güz Okulu’na, Türkiye’nin değişik bölgelerindeki üniver-
sitelerinde Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularına yönelik
öğretim gören 18 lisansüstü öğrenci katıldı. BTE Enstitü Mü-
dürü Dr. Mehmet Sezgin’in açılış konuşması ile başlayan Güz
Okulu’nda, BİLGEM bünyesindeki B3LAB çalışanlarından 12
araştırmacı ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinden gelen do-
kuz öğretim üyesi tarafından kuramsal ve uygulamalı ders-
ler verildi.
Derslerde, Bulut Bilişim Giriş ve Teorik Çerçeve, Linux ve
Python Giriş, OpenStack Yönetici Laboratuvarı, Açık Kaynak
Bulut Sistemleri, Bulut Üzerinde Büyük Veri İşleme Platfor-
mu Oluşturulması, MapReduce Tasarım Örüntüleri, Büyük
Veri Uygulamaları, Hadoop ve Spark uygulamaları, Büyük
Veri için Algoritmalar, Hiyerarşik Geçici Bellek (HTM) ve Çev-
rimiçi Öngörü Oluşturma ve Uygulamaları, Bulut Bilişim’de
Güvenlik ve Mahremiyet, Bulut Üzerinde Siber Güvenlik Uy-
gulamaları, Bulut Bilişimin Hukuki Boyutları, Büyük Veride
Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği konuları ele alındı.
Katılımcılar Güz Okulu boyunca B3LAB Bulut altyapısını
kullanarak açık kaynak kodlu yazılımlar üzerinde pratik uy-
gulamalar yapma fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğrenciler
B3LAB laboratuvarı ve B3LAB prototip veri merkezini gezme
imkanı buldu.
Bulut Bilişim ve Büyük Veri kavramlarının her geçen gün
sektörde daha fazla pay sahibi olan, istihdamla beraber yeni
iş kolları yaratan ve araştırma geliştirmeye açık teknolojiler
olduğu katılımcılara yapılan görüş alışverişlerinde aktarıl-
dı. Katılımcılar tarafından güz okulu hakkında yapılan geri
bildirim değerlendirmelerinde, etkinliğin verimli geçtiği ve
önemli kazanımlar sağladığı görüldü. Güz Okulu kapanış tö-
reninde katılımcılara Güz Okulu katılım belgeleri dağıtıldı.
IV. Bulut Bilişim ve Büyük Veri
Güz Okulu Gerçekleştirildi
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...48
Powered by FlippingBook