TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 18

18
Bülten
ŞUBAT 2015
O s m a n l ı T a r i h i n i Y a z a b i l m e k İ ç i n 5 D i l B i l m e k G e r e k i r
Fatih Sultan Mehmet
22 akçeydi.” Osmanlı’nın Rumeli’de tuttuğu ve 1432 tarihli
tahrir defterini incelediğini ifade eden Prof. Dr. Halil İnalcık,
“Bu defterlerde Arnavutluk’un işletilen sistemini inceledim.
Benim doçentlik tezimdi. Orada gördüm ki, Osmanlı Tahrir
Defterleri ile memlekette esaslı bir gelir tahlili yapılıyordu.
Bu durum sebebiyle Osmanlı hâkimiyeti Rumeli’de benim-
senmiştir. Osmanlı ayrımcı değil, yerli aristokrasi ile beraber
hareket ediyor. Onlara bir kısım imtiyazları, devleti tanımak
kaydıyla tanıyor. Sırbistan’a ait defterleri de tetkik ettik. Be-
nim bu konuda makalem çıkar çıkmaz Sırplar tercüme et-
tiler. Yepyeni bir tarih anlayışı benimsendi. Benim kitabım
Balkanlarda ders kitabı olarak okutuluyor” şeklinde konuştu.
Fatih Devri üzerine yazdığı kitabın Bulgarca’ya çevrildiğini
anlatan Prof. İnalcık, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Yu-
nanistan ve Romanya üniversite ve akademilerinin kendisi-
ne doktora verdiğini ifade etti.
“Rusya kendisini hâlâ Bizans’ın varisi olarak görüyor”
Birçok eserini ve makalelerini İngilizce olarak yazdığını
sözlerine ekleyen Prof. Dr. Halil İnalcık, Rusya’nın kendisini
hala Bizans’ın varisi olarak gördüğünü belirterek sohbetine
şöyle devam etti:
“Büyük Rus Devleti devamlı Bizans’ın varisi olma iddiasın-
dadır. III. İvan, 1500’lerin sonuna doğru Bizans imparatoru
Konstantin’in yeğeni Sofya ile evlendi. Buna dayanarak İs-
tanbul üzerinde hak istemiştir. Boğazlardan rahatça geçebil-
mek, Rus devletinin değişmez prensibidir. Bunu Stalin açıkça
istedi. Stalin, 2. Dünya harbinde açıkça bizden boğazlarda
özel haklar istedi. Ruslar, Boğazları ve İstanbul’u alarak ancak
dünya devleti olabilir. Bugün, Rusya tekrar Kırım’a girdi. Ken-
dimizi aldatmayalım. Rusya, 1783’de Kırım Hanlığını ilhak
ederek, Karadeniz’in kuzeyine yerleşti.”
Bütün hedefinin Türk tarihi ile ilgili olarak Batılıların hafıza-
sına yerleşmiş, tahrif edilmiş, bozulmuş düşünceleri değiş-
tirmek olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Halil İnalcık, “Be-
nim tüm idealim, tümmücadelemTürk Devletinin batılıların
hafızasında yer eden bu kötü imajın tashihine yöneliktir.
Kendi hakikatlerimizi nasıl kabul ettirebiliriz. Bunun müca-
delesini verdim” dedi.
“5 Dil Bilmeden
Orijinal Bir Osmanlı Tarihi Yazamazsınız”
Verdiği mücadelede başarılı olduğunu, bunun neticesin-
de 16. Asır dünya tarihini yazmak için Tarihçilerin bir İngi-
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook