TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Davutoğlu, yine en fazla ağırlık verdikleri hususlardan
birisinin ARGE çalışmaları üzerinde, sanayi ve üniversite iş-
birliğini teşvik etmek olduğuna dikkati çekti. Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın katkılarıyla kamu, özel
sektör ve üniversite arasındaki etkileşimi artırmaya çalıştık-
larını dile getiren Davutoğlu, "Yine kompozit teknoloji mü-
kemmeliyet merkezi açılışında da vurguladık, teknoparklar
üniversiteler ve sanayilerin buluştuğu alanlar haline dönü-
şecek" diye konuştu.
28. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Sonuç Kararları
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 28. toplantısı, Baş-
bakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında, ara-
larında üç Başbakan Yardımcısının yanı sıra 15 Bakanın da
bulunduğu 90 üst düzey yetkilinin katılımıyla 6 Ocak 2015
Salı günü Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi’nde ger-
çekleştirildi.
Ana gündemi “Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi” olan
toplantı; Başbakan Davutoğlu’nun açılış konuşmasıyla baş-
ladı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın sunuşu
ile devam etti.
Altunbaşak konuşmasında, TÜBİTAK’ın BTYK toplantıları
neticesinde almış olduğu kararlarla ilgili yapılan çalışmalar
üzerinde durdu. Sunumunda, “Milli gelirin yükselişinin sür-
dürülebilirliği ancak eğitim sisteminde nicelik ve niteliğin
iyileştirilmesi ile mümkündür” diyen Prof. Dr. Yücel Altunba-
şak, doktoralı mezun sayımızın OECD ve AB ülkeleri ortala-
masının çok altında olduğunu ifade etti.
Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolunun Ar-Ge ve eğitime
önem vermekten geçtiğini sözlerine ekleyen Altunbaşak,
Ar-Ge merkezlerinin ihtisaslaşması üzerinde çalışmalar yap-
tıklarını kaydetti.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 28. Toplantısında;
“Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik
Çalışmalar Yapılması”“Doktora Derecesine Sahip İnsan Kay-
nağının Nicelik ve Nitelik Olarak Artırılmasına Yönelik Çalış-
malar Yapılması”, ve “Uluslararası Kuluçka Merkezi Desteği-
nin Geliştirilmesi ve Uygulamaya Alınması” başlıklarında üç
yeni karar alındı.
2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook