TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
önümüze geldiği süreçten geçiyoruz. Kompozit teknoloji-
lerle ilgili bir ARGE açılış töreninde vurguladığım gibi, yeni
teknolojilerin, nanoteknoloji, kompozit teknoloji, diğer yeni
teknolojileri biz sanayi devriminden ya da iletişim devrimin-
den daha süratle intibak ettirmek, bu teknolojik değişimleri
bizzat gözlemlemek, yeni nesillere bu teknolojik değişimin
sonuçlarıyla değil sebepleriyle ilişkilendirerek yeni teknolo-
jileri üretebilecek kapasiteye yöneltmek sorumluluğumuz
var. Bu anlamda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun asli gö-
revi, sadece üretilen bir teknolojiyi ülkemize nasıl taşıyacağı
sorusu değil ülkemizde yeni bir bilimsel zihniyetin gelişme-
siyle teknoloji üretimini sağlayabilecek bir alt yapının nasıl
geliştirileceği sorusuyla ilgilidir."
Son 12 yılda gerçekleştirdikleri ekonomik hamlelerin son
derecede bir başarı hikayesi itibarıyla gıpta ile takip edildiği-
ni vurgulayan Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Şimdi insan kaynağımızın, bilim ve teknolojiyle buluştu-
ğu ve bir anlamda hem niceliksel hem de niteliksel bir dönü-
şümü beraberinde getiren yeni bir hamle dönemini başlat-
mak durumundayız. Bu da tek tek insan kaynağımızın eğitim
düzeyini yükseltmek, yeni ve ufuk açıcı bir zihniyet inşa et-
mek, öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken sadece meslek
sahibi olmak değil aynı zamanda bilgi paradigmasının bütü-
nünü dönüştürebilecek şekilde güçlü alt yapıya sahip olmak
idealiyle yetiştirmek durumundayız. Nihai ölçüde ülkelerin,
devletlerin en büyük kaynağı, insan kaynağıdır. Bütün di-
ğer kaynaklar tüketilebilir. Bugün doğalgaz ve diğer yeraltı
kaynaklarının her birinin rezerv ömrü var. Tarihte hiç tüke-
tilmeyen, bazen israf edilen, bazen maalesef savaşlarda bü-
yük kayıplar yaşanan ama hiç tüketilmeyen tek kaynak insan
kaynağıdır. Çünkü tarih ile insan arasında doğrudan ilişki var.
İnsanın olmadığı yerde zaman ve tarih anlamını kaybeder."
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook