TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 12

12
Bülten
ŞUBAT 2015
B
ilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 28. toplantı-
sında alınan kararlar hakkında bilgi veren Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK'tan Ar-Ge deste-
ği alıp başarılı biçimde tamamlayan özel sektör firmalarına
destek sağlanacağını söyledi.
28. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda “Üniversitelerin
Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Ya-
pılması” konusunda karar alındığını belirten Işık, bu kap-
samda üniversitelerin sahip oldukları insan kaynakları ve
altyapılarına yönelik hem kapasitelerini hem de ihtiyaçlarını
I ş ı k : “ İ h t i y a ç l a r a G ö r e A r - G e S t r a t e j i l e r i H a z ı r l a n a c a k ”
Bakan Işık, 28. BTYK
Kararlarını Değerlendirdi
"Dünyadaki bilimsel ve teknolojik yönelimlerin yanı sıra yerel yetkinlikleri ve ihtiyaçları da dikkate alan Ar-Ge
stratejileri hazırlanacak ve bu stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak"
göz önünde bulunduran; dünyadaki bilimsel ve teknolojik
yönelimlerin yanı sıra yerel yetkinlikleri ve ihtiyaçları da dik-
kate alan Ar-Ge stratejilerinin hazırlanacağını ve bu strateji-
lerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağını
kaydetti.
Doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nite-
lik olarak artırılmasının hedeflendiğini aktaran Işık, öncelikli
alanlarda doktora derecesine sahip insan kaynağını yetişti-
recek üniversitelere yönelik yeni bir destek programı oluş-
turulmasına karar verildiğini ifade etti. Işık, karar doğrultu-
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook