TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 8

8
Bülten
ŞUBAT 2015
B a ş b a k a n D a v u t o ğ l u : " Y e n i b i r h a m l e d ö n e m i n i b a ş l a t m a k d u r u m u n d a y ı z "
"Teknoloji Uyarlamaya,
Takip Etmeye Ayarlı Bir Tecrübe Yaşadık"
"Bizim tarihimizde, devletlerimizin yükselişi o bilgi para-
digmasının ahlak ile bütünleştiği yerlerde siyasal bir düzen
kurabilmesiyle söz konusu oldu" diyen Davutoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"O anlamda kadimin son merkeziyiz. Anadolu toprakları
da Harran Üniversitesinden, Harran'ın geçmiş o bilgi mer-
kezi olma niteliğinden bugüne kadar bu kadim kültürünün
harmanlandığı, geliştiği bir merkez niteliğini hep korudu.
Daha sonraki dönemde ikinci önemli aşamada kadim bilim
anlayışından, sanayi devrimi ile gelişen bilgi paradigma-
sına geçişte, maalesef aynı süratle o teknolojik gelişmeleri
takip etme imkanı bulamadığımız için ve sanayi devriminin
sonuçlarını sebeplerinden daha doğrudan alma yönünde
bir tecrübe kazandığımız için önce sonuçları ve tüketim so-
nuçlarını sanayii devrimini ülkemize aldık, daha sonra tek-
nolojisini ülkemize almaya gayret sarf ettik ve aramızdaki
fark, sanayi devrimiyle gelen bilimsel paradigmayı kullanan
ülkelere göre, o devrimin öngördüğü teknolojik dönüşümü
yaşayan ülkelere göre gücümüz de göreceli olarak azaldı ve
uluslararası rekabette bu anlamda son 200 yıl öncülük yap-
maktan daha çok teknoloji uyarlamaya, takip etmeye ayarlı
bir tecrübe yaşadık."
Başbakan Davutoğlu, 1990'lı yıllardan sonra, iletişim tek-
nolojisinin devreye girmesiyle bu sefer yine bilgi ve bilgiye
dayalı teknolojinin uyarlanması anlamında daha çabuk inti-
bak eden bir süreç yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Ancak hala iletişim teknolojisi bağlamında da teknoloji
üretmekten daha çok teknolojiyi çabuk kullanan, çabuk in-
tibak eden ama nihayetinde kullanan ve tüketen bir toplum
niteliğini tümüyle dönüştüremedik. Şimdi yeni teknoloji-
lerin önümüzü açtığı dönemde, aslında bilgi ve teknoloji
alanında öncülük yapma şansının tekrar tarihi fırsat olarak
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook