TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 13

13
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
sunda doktora tez danışmanına yönelik kalite odaklı teşvik
sisteminin geliştirileceğini, doktora derecesine sahip Ar-Ge
personeli çalıştıran özel sektör Ar-Ge merkezlerine, Teknolo-
ji Geliştirme Bölgelerindeki firmalara ve TÜBİTAK'tan Ar-Ge
desteği alıp başarılı biçimde tamamlayan özel sektör firma-
larına destek sağlanacağını, doktora derecesine sahip insan
kaynağına yönelik ihtiyaç analizinin yapılacağını bildirdi.
BTYK toplantısında Uluslararası Kuluçka Merkezi Desteği-
nin geliştirilmesi ve uygulamaya alınmasına ilişkin de karar
alındığını belirten Işık, karar kapsamında , Ar-Ge faaliyetleri
Türkiye'de gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslarara-
sı pazarlarda yer alması ve yerli teknoloji yoğun başlangıç
firmalarının gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde
bulunması için uluslararası kuluçka merkezi destek meka-
nizmalarının geliştirileceğini ve uygulamaya alınacağını
kaydetti.
Bakan Işık Kurul'un “Uluslararası Şirketlerin Ar-Ge Labo-
ratuvarlarının Türkiye'de Kurulmasına Yönelik Destekler
Oluşturulması” kararının TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Labora-
tuvarları Destekleme Programı oluşturulup yürürlüğe konu-
larak sonuçlandırıldığını bildirdi.
BTYK'nın 27. toplantısında 2020 programı ulusal irtibat
kuruluşunun görevlendirilmesi hakkında karar alındığını
hatırlatan Işık, bu karar doğrultusunda TÜBİTAK, AB Çerçeve
Programları Ulusal Koordinasyon Kuruluşu olarak belirlendi-
ğini ifade etti. Ulusal irtibat noktalarının, program delege ve
uzmanlarının TÜBİTAK Başkanlığı tarafından görevlendirildi-
ğini belirten Işık, Türkiye'nin programdan elde edeceği kaza-
nımları daha da artırmak amacıyla TÜBİTAK Başkanı başkan-
lığında Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Ba-
kanlığı, Hazine Müsteşarlığı, YÖK, TOBB, KOSGEB ve TÜSEB
üst düzey temsilcilerinin üyeliğinde Horizon 2020 Programı
Danışma Kurulu oluşturulduğunu kaydetti.
Işık, Türkiye'nin programdan elde edeceği kazanımları
daha da artırmak amacıyla ilgili kurumların katılımıyla bir
danışma kurulu kurulmasına karar verildiğini ve böylelikle
söz konusu kararın sonuçlandırıldığını vurguladı.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook