TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 10

10
Bülten
ŞUBAT 2015
B a ş b a k a n D a v u t o ğ l u : " Y e n i b i r h a m l e d ö n e m i n i b a ş l a t m a k d u r u m u n d a y ı z "
"O zaman bizim coğrafyamızı etkin kullanarak ama en
önemlisi de bu coğrafyada kendi bilimsel birikimiyle ba-
ğımsız ve onurlu gelecek inşa edebilecek insan unsuru ye-
tiştirme sorumluluğumuz var" ifadesini kullanan Davutoğlu,
şunları söyledi:
"Bu anlamda son dönemde, 12 yıl içinde kat ettiğimiz
çok ciddi mesafeler oldu. Gerek üniversitelerimizin sayısın-
daki artış gerek üniversitelerimizin çalışmalarında özellikle
bilimsel yayınlarda, üç katından daha fazla sağlanan artış
ve üniversite alt yapımızın gelişmesi güzel işaretlerdir. Her
ilde kurduğumuz üniversitelere gittiğimde o üniversiteler-
de kampüs şartlarıyla gerçekten iftihar ediyorum. Ama en
önemlisi o kampüs şartlarının ötesinde, fiziki mekanın da
ötesinde insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirmek ve
çalışmalarda özellikle yeni akademisyenlerin yetişmesi ko-
nusuna öncelik vermek."
"Yeni akademik anlayışın da yeşermesi lazım"
Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisinin,
doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve niteli-
ğinin artırılması olduğuna işaret eden Davutoğlu, şöyle dedi:
"Çünkü hala genel ortalama itibarıyla nüfusumuz, sık sık
Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldiği gibi, orta iki ya da orta
üçten, liseden terk bir ortalamaya sahip. Süratle bunu, orta-
lama üniversite düzeyine çıkarmak durumundayız. Üniversi-
te mezunu olan kitlelere sahip olduğumuzda eğitim vasatı
itibarıyla bunları bir anlamda bilimsel düşünceye sevk ede-
cek, yeni bir akademik süreçlerin yeni akademik anlayışının
da yeşermesi lazım. Onun için Başbakanlık görevini aldıktan
sonra attığımız ilk adımlardan birisi, akademisyenlerimizin,
genç akademisyenlerimizin özlük haklarında yaptığımız
düzenlemeyle bilimsel alana en iyi zihinlerin çekilmesini
sağlayacak bir alt yapı hazırlamaktı. Bundan sonra akade-
mik hayata verdiğimiz desteği sürdürmeye kararlıyız. Ancak
akademia, eğitim faaliyetleri bir boşlukta cereyan etmiyor.
Bir ekosistem içinde şekilleniyor. Kamu sektörü, özel sektör,
üniversiteler, sanayi hep beraber aslında bir çevre oluşturu-
yor ve bilim ve teknoloji bu çevrede üretiliyor ve tüketiliyor."
2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook