TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 41

41
TÜBİTAK UME
Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün (UME) Yıl-
lık Danışma Kurulu Toplantısı, 35 üyenin katılı-
mıyla gerçekleştirildi.
Danışma Kurulu Toplantısı, UME’nin plan ve hedefleri-
nin belirlenmesi, diğer kuruluşlarla ilişki ve koordinasyo-
nunun geliştirilmesi, ülke çapında ölçme ve kalibrasyon
sisteminin oluşturulması amacıyla yılda en az bir kez ya-
pılıyor.
Üniversite ve kamu kuruluşlarının üst düzey yöneti-
cileri ile metroloji alanında hizmet veren firmaların yet-
kililerinden oluşan kurul, UME yöneticileriyle 2013 yılı
faaliyetlerini değerlendirdi. UME’nin 2013 yılı faaliyetleri
sunumu ile başlayan toplantıda enstitünün ileriye yöne-
lik stratejik amaç ve hedefleri görüşülerek, katılımcıların
değerlendirmeleri ve önerileri alındı.
TÜBİTAK UME’ye EURAMET’te Yeni Görev
Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) Kimyasal
Metroloji Teknik Komitesi İnorganik Analizler Alt Komite-
si Koordinatörlüğü’ne TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü
(UME) İnorganik Kimya Laboratuvarı’ndan Doç. Dr. Nilgün
Tokman seçildi.
Kimya Metroloji Teknik Komitesi (TC-MC), kimya alanında-
ki farklı sektörleri desteklemek için metrolojik araştırmalar,
kimyasal ölçümlerde birincil yöntemler ve referans malze-
meler alanında çalışmalar düzenliyor. Komite buna bağlı
olarak, kimyasal ölçümler için birincil yöntem ve referans
malzemeleri geliştirmek, iyileştirmek ve uygulamak, ulusal
ve uluslararası kimyasal ölçüm yapılarının geliştirilmesi için
aktif rolleri üstlenmek ve desteklemek, bölgesel anahtar
ve destek karşılaştırmaları düzenlemesi rolünü üstlenmek,
açılan karşılaştırmaların CCQM ile bağlantılarını sağlamak,
kimya alanındaki farklı sektörleri desteklemek, metroloji ala-
nında araştırmalar yapmak ve kimyasal metroloji alanında
seminerler, konferanslar ve karşılaştırmalar düzenlemek ve
kılavuzlar hazırlayarak bilginin transferi sağlamak amacıyla
çalışıyor.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook