TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 31

31
Toplumun ve tüketicinin beslenmeye bağlı yaşam kalitesi-
nin artırılmasına katkı sağlama,
Gıda bileşen verisi kullanımında dışa bağımlılığı ortadan
kaldırma,
Gıda bileşen verisi üretiminde, ulusal düzeyde analiz yön-
tem birlikteliğine katkı sağlama,
Gıda bileşen verisi üreten kurum ve kuruluşların analiz sis-
temlerini güçlendirme,
Tarım, gıda ve beslenmeyle ilgili ulusal plan ve politikala-
rın oluşturulmasına katkı sağlama,
Firma üyeliğiyle yerli markaların uluslararası pazar payının
artmasına ve sistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlama,
Geleneksel gıdaların tescili yoluyla geleneksel gıdalarımı-
za uluslararası platformda sahip çıkma ve elde edilen ge-
lirle ülke ekonomisine KOBİ’ler vasıtasıyla katkı sağlama,
Tekrarlı araştırmaları önlemeye ve yeni araştırma-yatırım
alanlarının belirlenmesine katkı sağlamadır.
TürKomp’un hedefleri
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...48
Powered by FlippingBook