TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 36

36
Bülten
“Temiz Üretim”
Konusu Masaya Yatırıldı
“Temiz üretim” konusundaki ihtiyaç, öncelik ve olası ön-
lemlerin belirlenmesi ile bu alandaki çalışma modelinin
oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla “Temiz Üretim Ça-
lışmaları Yöntem ve Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı” dü-
zenlendi. Çalıştaya, enstitünün paydaşları olan üniversiteler,
organize sanayi bölgeleri, sektörel federasyonlar, dernekler,
kalkınma ajansları, sanayi ve ticaret odaları temsilcileri ka-
tıldı.
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitü Müdür Ve-
kili Doç. Dr. Ertan Durmuşoğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun ko-
nuşmalarıyla başlayan çalıştayda, Enstitü Temiz Üretim Birim
sorumlusu Işıl Ataçoğlu, enstitü faaliyetleri hakkında bilgi
sundu.
Çalıştayda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik
Genel Müdürü Anıl Yılmaz “Verimlilik ve Temiz Üretim Konu-
sunda Ulusal Stratejiler ve Politikalar”, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Filiz Ka-
raosmanoğlu “Temiz Üretim Teknolojileri ve Türkiye”, Yaşar
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr.
Alp Erinç Yeldan “Türk İmalat Sanayinde Sürdürülebilir Yeşil
Büyüme ve Verimlilik” konulu sunumlar gerçekleştirdi.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü,
“Temiz Üretim Çalışmaları Yöntem ve Stratejilerin Belirlenmesi” çalıştayı düzenledi.
Sunumların ardından çalıştay, üç farklı oturum halinde dü-
zenlenen“Temiz Üretim Faaliyetleri Yöntem ve Stratejilerinin
Belirlenmesi” konulu yuvarlak masa toplantısı ile devam etti.
Toplantıda, ülkemizde“temiz üretim”alanında gerçekleştiril-
mesi beklenen öncelikli çalışmalar, ihtiyaçlar, işbirlikleri ve
önlemler hakkında katılımcıların görüşleri alındı.
Yuvarlak masa oturumlarında ortaya konan görüşler ve
tespitler, enstitü personeli tarafından derlenerek “Çalıştay
Raporu” haline getirilecek ve çalıştay katılımcıları ile payla-
şılacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mustafa Çöpoğlu
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...48
Powered by FlippingBook