TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 33

33
1512 Girişimcilik Aşamalı Destek
Programı Başvuruları Başladı
Her yıl teknolojik ve yenilik odaklı iş fikri sahibi 100’ün
üzerindeki girişimciye, 1512 Programı’ndan aldıkları hibe
desteklerle, iş fikirlerini hayata geçirme şansı tanınıyor. Gi-
rişimcilere başlangıç sermayesi olarak; iş fikirlerinin en fazla
12 ay sürecek teknolojik doğrulama çalışmaları için 100 bin
TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği sağlanıyor. Her
girişimciye özel bir iş rehberi atanarak, deneyimli iş rehber-
lerinin girişimcilere yol göstermesi sağlanıyor. Ayrıca birçok
aşamada girişimcilere ihtiyaç duydukları eğitimler verilebili-
yor. Bireysel başvuruların kabul edildiği 1512 Programı 2014
Çağrısı’na, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir
lisans programından mezun olan, 45 yaşından gün almamış
(doktoralı kişiler için bu geçerli değildir) kişiler başvurabile-
cek. Ayrıca bu yılki çağrı kapsamında belirli konularda gelen
iş fikirleri, “1512-B Özel Sektör ile Ortak Girişimcilik Destek
Çağrısı”yla, TÜBİTAK’ın çağrı ortağı olarak seçtiği firmalar ta-
rafından da ek destek almaya hak kazanabilecek. Böylece gi-
rişimciler, faaliyet alanlarında öncü olan firmalar tarafından
da bir takım ek destekler alarak hayatta kalma ve pazarda
yer alma şanslarını artırmış olacak. Ortaklı çağrıya ait detaylı
bilgilere tubitak.gov.tr/1512 internet sayfasından ulaşılabi-
lecek.
1512-B Özel Sektör ile Ortak Girişimcilik Destek Çağrı-
sı’nda; öneri toplama sürecinin ardından, değerlendirme sü-
recinin sonuna gelindi. Seçilen çağrı ortakları ile yapılacak
protokoller sonucunda, yaklaşık 30 girişimciye çekirdek ser-
maye desteği, ofis alanı desteği, teknik ve sektörel uzmanlık
gibi ek destekler sağlanacak.
2014 yılı çağrısıyla; herhangi bir konu ve sektör ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarında yenilik odaklı,
ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşebilecek iş fikri başvuruları kabul edilecek.
1512
TEYDEB
TEKNOLOJİK
ve YENİLİK
ODAKLI
İŞ FİKRİ
100’ün
ÜZERİNDE
GİRİŞİMCİ
ÖZEL SEKTÖR
İLE ORTAK
GİRİŞİMCİLİK
DESTEK ÇAĞRISI
1512-B
1512
2014
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...48
Powered by FlippingBook