TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 43

43
EPDK, Elektrik Piyasası Bildirimlerini
Elektronik Ortamda Alıyor
“Temel Coğrafi Bilgi Sistemi
Kavramları” Eğitimi
TÜBİTAKBİLGEMYazılımTeknolojileri AraştırmaEnsti-
tüsü (YTE) tarafından Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı için “Temel Coğrafi
Bilgi Sistemi (CBS) Kavramları Eğitimi” düzenlendi.
Coğrafi Bilgi Sistemi kullanıcıları ve geliştiricilerinin CBS al-
gılarını ortaklaştırmak ve CBS sektörüne ilişkin büyük resmi
analiz etme amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, “Temel Hari-
tacılık Kavramları”, “CBS’ye Giriş” ve “Ülkemizde CBS” konuları
işlendi.
Mekânsal Bilgi Teknolojileri Birimi Yöneticisi Hande Bilir ve
birim üyeleri tarafından verilen eğitim, YTE Ar-Ge Binası Eği-
tim Salonu’nda gerçekleştirildi.
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü’nün (YTE) yürüttüğü Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu (EPDK) Bilişim Sistemi Ge-
liştirilmesi (EBİS) Projesi kapsamında “Enerji
Piyasası Veritabanı Yönetim Sistemi (EPVYS)
- Bildirim Modülü” geliştirdi. Sistem, elektrik
piyasası lisans sahipleri tarafından kullanıl-
maya başlandı. 1 Nisan 2013 tarihinde doğal
gaz piyasasının, 17 Mart 2014 tarihinde de elek-
trik piyasasının kullanımına açılan Bildirim Modülü,
EPDK’nın enerji piyasası lisans sahibi firmaların
faaliyet özetlerini elektronik ortamda almasını,
piyasa faaliyetlerini izlemesini ve değerlen-
dirmesini amaçlıyor. Bildirim Modülü’nün
kullanılmasıyla enerji piyasalarında faaliyet
gösteren lisans sahibi firmalar, EPDK’ya bil-
dirmekle yükümlü oldukları bildirimleri elek-
tronik imza ve mobil imza ile kullanabilecekler.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook